Исторически речник
повест  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
повестповедѫ, поведѹповедешповедетъ, поведеть, поведетповедемъ, поведемь, поведем, поведемоповедете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
поведѫтъ, поведѹтъ, поведѫть, поведѹть, поведѫт, поведѹтповедевѣповедетаповедетеповедповед
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
поведѣмъ, поведѣмь, поведѣмповедѣтеповедѣвѣповедѣтаповѣсъ, поведохъ, повѣсь, поведохь, поведохповеде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
поведеповѣсомъ, поведохомъ, повѣсомь, поведохомь, поведохом, поведохмꙑповѣсте, поведостеповѣсѧ, поведошѧ, поведошѫ, поведоша, поведоше, поведохѫповѣсовѣ, поведоховѣповѣста, поведоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
повѣсте, поведостеповедѣахъ, поведѣхъ, поведѣахь, поведѣхь, поведѣах, поведѣх, поведѧхъ, поведѧхь, поведѧхповедѣаше, поведѣше, поведѧшеповедѣаше, поведѣше, поведѧшеповедѣахомъ, поведѣхомъ, поведѣахомь, поведѣхомь, поведѣахом, поведѣхом, поведѧхомъ, поведѧхомь, поведѧхомповедѣашете, поведѣшете, поведѣасте, поведѣсте, поведѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
поведѣахѫ, поведѣхѫ, поведѣахѹ, поведѣхѹ, поведѧхѹповедѣаховѣ, поведѣховѣ, поведѧховѣповедѣашета, поведѣшета, поведѣаста, поведѣста, поведѧстаповедѣашете, поведѣшете, поведѣасте, поведѣсте, поведѧсте
повест -поведѫ -поведеш св 1. Поведа, отведа някого някъде ꙇ ѣко  повѣсѧ емъше смона ... ꙁадѣшѧ емѹ крстъ ност по сѣ М Лк 23.26 З съ многоѭ нѹждеѭ поведошꙙ  С 37.2 тогда (п)ов(.)дѫтꙿ (вж. поведѫтꙿ, Гошев, Индекс, с. 111) сѧ же(го)м  бем Р V 3.18 2. Поведа, застана начело на някаква общност ѹкланѣѭштѩѩ же сѩ въ раꙁвраштенѣ поведетъ гь СП 124.5 повест сѧ Изч М З СП С Р Гр ἀπάγω Нвб поведа ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА