Исторически речник
прлагат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прлагатпрлагаѭ, прлагаѫ, прлагаѧ, прлагаюпрлагаш, прлагаеш, прлагаашпрлагатъ, прлагаетъ, прлагаатъ, прлагать, прлагаеть, прлагаать, прлагат, прлагает, прлагаатпрлагамъ, прлагаемъ, прлагаамъ, прлагамь, прлагаемь, прлагаамь, прлагам, прлагаем, прлагаам, прлагамо, прлагаемо, прлагаамопрлагате, прлагаете, прлагаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прлагаѭтъ, прлагаѫтъ, прлагаѧтъ, прлагаютъ, прлагаѭть, прлагаѫть, прлагаѧть, прлагають, прлагаѭт, прлагаѫт, прлагаѧт, прлагаютпрлагавѣ, прлагаевѣ, прлагаавѣпрлагата, прлагаета, прлагаатапрлагате, прлагаете, прлагаатепрлагапрлага
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прлагамъ, прлагамь, прлагампрлагатепрлагавѣпрлагатапрлагахъ, прлагахь, прлагахпрлага
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прлагапрлагахомъ, прлагахомь, прлагахом, прлагахмꙑпрлагастепрлагашѧ, прлагашѫ, прлагаша, прлагаше, прлагахѫпрлагаховѣпрлагаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прлагастепрлагаахъ, прлагахъ, прлагаахь, прлагахь, прлагаах, прлагахпрлагааше, прлагашепрлагааше, прлагашепрлагаахомъ, прлагахомъ, прлагаахомь, прлагахомь, прлагаахом, прлагахомпрлагаашете, прлагашете, прлагаасте, прлагасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прлагаахѫ, прлагахѫ, прлагаахѹ, прлагахѹпрлагааховѣ, прлагаховѣпрлагаашета, прлагашета, прлагааста, прлагастапрлагаашете, прлагашете, прлагаасте, прлагасте
прлагат -прлагаѭ -прлагаш несв 1. Поставям, слагам нещо към или до друго нещо деже бо прьвѣе сѫпостатъ брань полож. тѹ прьвѣ враъ бꙑл прлагатъ С 251.4 Образно. богатъство аще ммотѣкаетъ не прілагаіте срдца СП 61.11 Доближавам, приближавам, допирам нещо.  доведъше пешт  прлагаѭште мъ главꙑ пал҄ѣꙿхѫ С 39.6 прлагамъ Поставен ꙗкоже не могꙑ н ходт. н трьпѣт прлагамааго бꙑлꙗ къ ногама С 564.24 2. Прибавям, добавям вѣдꙑ нашѭ любовь.  првѣтѣ нашемь прлагаѩ твоѭ слѫ. къ съконьанью ꙁаповѣде его СЕ 92b 10—11 къ стьл҄еню бо ѹбо прлагаетъ С 522.1—2 напае же бол҄е ꙁъло. къ ꙁълꙋ прлагаѭ С 526.3 ꙗко есо л рад прлага лце велко о дѣвьствѣ съглагола С 370.30 акоже беꙁ нѹ(.)д (пр)лагат (А. Минчева, с. 151, бел. Индекс) л ѹмат слове(..) МЛ А 22 Изч СП СЕ С МЛ Гр ἐπιτίϑημι παρατίϑημι προστίϑημι ὑποτίϑημι ἐπιβάλλω καταφεύγω прілагат Нвб прилагам ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР