Исторически речник
прокѹдт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прокѹдтпрокѹждѫ, прокѹждѹпрокѹдшпрокѹдтъ, прокѹдть, прокѹдтпрокѹдмъ, прокѹдмь, прокѹдм, прокѹдмопрокѹдте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прокѹдѧтъ, прокѹдѧть, прокѹдѧтпрокѹдвѣпрокѹдтапрокѹдтепрокѹдпрокѹд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прокѹдмъ, прокѹдмь, прокѹдмпрокѹдтепрокѹдвѣпрокѹдтапрокѹдхъ, прокѹдхь, прокѹдхпрокѹд
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прокѹдпрокѹдхомъ, прокѹдхомь, прокѹдхом, прокѹдхмꙑпрокѹдстепрокѹдшѧ, прокѹдшѫ, прокѹдша, прокѹдше, прокѹдхѫпрокѹдховѣпрокѹдста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прокѹдстепрокѹждаахъ, прокѹждахъ, прокѹжахъ, прокѹждаахь, прокѹждахь, прокѹжахь, прокѹждаах, прокѹждах, прокѹжахпрокѹждааше, прокѹждаше, прокѹжашепрокѹждааше, прокѹждаше, прокѹжашепрокѹждаахомъ, прокѹждахомъ, прокѹжахомъ, прокѹждаахомь, прокѹждахомь, прокѹжахомь, прокѹждаахом, прокѹждахом, прокѹжахомпрокѹждаашете, прокѹждашете, прокѹжашете, прокѹждаасте, прокѹждасте, прокѹжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прокѹждаахѫ, прокѹждахѫ, прокѹжахѫ, прокѹждаахѹ, прокѹждахѹ, прокѹжахѹпрокѹждааховѣ, прокѹждаховѣ, прокѹжаховѣпрокѹждаашета, прокѹждашета, прокѹжашета, прокѹждааста, прокѹждаста, прокѹжастапрокѹждаашете, прокѹждашете, прокѹжашете, прокѹждаасте, прокѹждасте, прокѹжасте
прокѹдт -прокѹждѫ -прокѹдш св 1. Унищожа, погубя беꙁ ѹма нꙑ сѣете вдꙙште бсърꙑ цръкъвънꙑѧ отъ свн попъранꙑ ... внограда же насад деснца бжꙗ. отъ свн прокѹжденъ.  того нꙑнꙗ мл҄ѫтъ вьс ммоходꙙште С 134.28 сцевъ остенъ ꙁавст. днѫ бо въглѫб ѭ въ дѹш.  вьсего ловѣка ѹꙗꙁв.  о добрѣ пешт сꙙ слѫ раꙁор.  ѹвъства. ꙗже сѫтъ натрѣбьш пѫт ѹеню. ꙁѣло лютѣ прокѹд С 340.1 кꙑ бо гвоꙁд сце остръ ꙗкоже ꙁавстꙿ. мѣѭштѹѹмѹ ѭ срьдьце прободетъ. кꙑ л недѫгъ о ꙁракѹ добротѫ прокѹдтъ. ꙗкоже ꙁавсть добрѣ цвьтѫштї цвѣтъ С 399.17—18 2. Опозоря, оскверня, поругая  рее к н҄емѹ ꙿто се сътвор намъ. поꙿто прокѹд нъ сво.  прꙁъвавꙑ  блꙁъ себе рее к н҄емѹ. поꙿто санъ сво  родъ оставвъ С 101.7 тво мѫжь госпожде господнъ мо стъ.  все мѣн сво мьнѣ стъ прѣдалъ въ рѫцѣ. како аꙁъ могѫ ребро го прокѹдт. днъ дно прпрꙙглъ стъ богъ С 366.19 3. Похабя, повредя сце  о танꙑхъ дѹховънꙑхъ стъ.  с бо гда въ ѹмъ въпадѫтъ ꙁълоб пльнъ. пае того прокѹдꙙтъ  погѹбꙙтъ. не свомъ стьствомъ. нъ недѫгомъ прмъшꙙѧ дѹшꙙ С 421.19 Изч С Гр λυμαίνομαι συλάω ἀφανίζω ἐνυβρίζω διαφϑείρω Нвб прокудя ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв прокудявам диал Дюв прокуждам НТ ЕтМл