Исторически речник
погрет  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
погретпогребѫ, погребѹпогребешпогребетъ, погребеть, погребетпогребемъ, погребемь, погребем, погребемопогребете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
погребѫтъ, погребѹтъ, погребѫть, погребѹть, погребѫт, погребѹтпогребевѣпогребетапогребетепогребпогреб
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
погребѣмъ, погребѣмь, погребѣмпогребѣтепогребѣвѣпогребѣтапогрѣсъ, погребохъ, погрѣсь, погребохь, погребохпогребе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
погребепогрѣсомъ, погребохомъ, погрѣсомь, погребохомь, погребохомпогрѣсте, погребостепогрѣсѧ, погребошѧ, погребошѫ, погребоша, погребошепогрѣсовѣ, погребоховѣпогрѣста, погребоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
погрѣсте, погребосте*погребѣахъ*погребѣаше*погребѣаше*погребѣахомъ*погребѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*погребѣахѫ*погребѣаховѣ*погребѣашета*погребѣашете
погрет -погребѫ -погребеш св 1. Заровя, закопая нещо въложвъ вь тр десꙙт кръагъ ... погребъ вь свомъ домѹ С 45.11 сего камене же мамъ на ногѹ. хоштѫ вамꙿ да погребете съ момъ тѣломъ С 154.26 2. Погреба, положа мъртвец в гроб повел м прѣжде т. ꙇ погрет отца моего М Мт 8.21 З, А, СК. Срв.Лк 9.59 М З А СК остав мрътвꙑѩ погрет своѩ мрътвъцѧ М Мт 8.22 З, А, СК. Срв.Лк 9.60 М З А СК ѹмьрѣтъ же  богатꙑ  погрѣсѧ  М Лк 16.22А крьстꙗн въꙁꙙшꙙ тѣлесѣ стѹю.  погребошꙙ С 15.11 подоба вѣроват ꙗко ѹмьрѣ.  ꙗко погребенъ бꙑстъ С 439.26—27 даждъ м сего мрьтвааго да погребѫ С 455.12—13 тако  тꙑ въꙁлѣꙁъ въ водѫ.  обраꙁъмь етеромь въ водѣ погребенъ. ꙗко же  онъ въ камене Х IВб 11 М З А СК С Х КН Гр καταχόω συνϑάπτω κατατίϑημι ϑάπτω ἐνϑάπτω ἐνϑαφιάζω Нвб погреба ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА