Исторически речник
прѣходт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣходтпрѣхождѫ, прѣхождѹпрѣходшпрѣходтъ, прѣходть, прѣходтпрѣходмъ, прѣходмь, прѣходм, прѣходмопрѣходте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣходѧтъ, прѣходѧть, прѣходѧтпрѣходвѣпрѣходтапрѣходтепрѣходпрѣход
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣходмъ, прѣходмь, прѣходмпрѣходтепрѣходвѣпрѣходтапрѣходхъ, прѣходхь, прѣходхпрѣход
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣходпрѣходхомъ, прѣходхомь, прѣходхом, прѣходхмꙑпрѣходстепрѣходшѧ, прѣходшѫ, прѣходша, прѣходше, прѣходхѫпрѣхоховѣпрѣходста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣходстепрѣхождаахъ, прѣхождахъ, прѣходѣахъ, прѣходѣхъ, прѣхожахъ, прѣходѧхъ, прѣхождаахь, прѣхождахь, прѣходѣахь, прѣходѣхь, прѣхожахь, прѣходѧхь, прѣхождаах, прѣхождах, прѣходѣах, прѣходѣх, прѣхожах, прѣходѧхпрѣхождааше, прѣхождаше, прѣходѣаше, прѣходѣше, прѣхожаше, прѣходѧшепрѣхождааше, прѣхождаше, прѣходѣаше, прѣходѣше, прѣхожаше, прѣходѧшепрѣхождаахомъ, прѣхождахомъ, прѣходѣахомъ, прѣходѣхомъ, прѣхожахомъ, прѣходѧхомъ, прѣхождаахомь, прѣхождахомь, прѣходѣахомь, прѣходѣхомь, прѣхожахомь, прѣходѧхомь, прѣхождаахом, прѣхождахом, прѣходѣахом, прѣходѣхом, прѣхожахом, прѣходѧхомпрѣхождаашете, прѣхождашете, прѣходѣашете, прѣходѣшете, прѣхожашете, прѣхождаасте, прѣхождасте, прѣходѣасте, прѣходѣсте, прѣхожасте, прѣходѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣхождаахѫ, прѣхождахѫ, прѣходѣахѫ, прѣходѣхѫ, прѣхожахѫ, прѣхождаахѹ, прѣхождахѹ, прѣходѣахѹ, прѣходѣхѹ, прѣхожахѹ, прѣходѧхѹпрѣхождааховѣ, прѣхождаховѣ, прѣходѣаховѣ, прѣходѣховѣ, прѣхожаховѣ, прѣходѧховѣпрѣхождаашета, прѣхождашета, прѣходѣашета, прѣходѣшета, прѣхожашета, прѣхождааста, прѣхождаста, прѣходѣаста, прѣходѣста, прѣхожаста, прѣходѧстапрѣхождаашете, прѣхождашете, прѣходѣашете, прѣходѣшете, прѣхожашете, прѣхождаасте, прѣхождасте, прѣходѣасте, прѣходѣсте, прѣхожасте, прѣходѧсте
прѣходт -прѣхождѫ -прѣходш несв 1. Преминавам, прехвърлям се от едно място на друго не прѣходте ꙁ домѹ въ домъ М Лк 10.7 З ꙇ надъ вьсѣм см. междю нам  вам. пропадь велѣ ѹтвръд сѧ. ѣко да хотѧште мнѫт отъ сѫдѹ къ вамъ не въꙁмагаѭтъ. н же отъ тѫдѫ къ намъ прѣходѧтъ М Лк 16.26 З А СК ꙇ къ слѣпъ. прѣхождааше тварь. емьже сѧ ѹтъкнѣаше. кланѣаше сѧ емѹ К 10а 21—22 Минавам през нещо, ходя по нещо. нестꙑ дхъ ... прѣходтъ скоꙁѣ беꙁдънаа мѣста М Мт 12.43 З Минавам покрай нещо. прѣходѧ съ вꙇдѣ ка слѣпа оⷮ родства А Йо 9.1 2. Прен. Преживявам, преминавам прѣхождаⷶхъ въ неꙁълобѣ сръдьца моего. посрѣдѣ домѹ моего СП 100.2 Прехвръквам, прелитам. гласъ дашѩ облаці їбо стрѣлꙑ твоѩ прѣходѩтъ СП 76.18 3. Прен. Преминавам, свършвам се, достигам до своя край аꙁъ сего жтꙗ не трѣбѹѭ ... прѣходтъ бо  нкол прѣбꙑваатъ С 259.7—8 въ родꙑ родъ прѣбꙑваѭшт (!) мѹ. гоже цѣсарьство не прѣходтъ. нъ прѣбꙑваатъ въ вѣкꙑ С 268.1 4. Прен. Превишавам, надвишавам [силите, възможностите на някого] слꙑшавъ же се агг҄елъ промꙑшлꙗше вь себѣ с. ꙗкоже лѣпо мꙑшлꙗше. двно дѣло прѣходтъ ѹмъ С 248.19  ѹпванї бжї надѣѧ сꙙ. прѣходꙙштмь го слѫ С 552.15 5. Преминавам от едно към друго нещо, от един към друг обект сего рад на въторꙑѩ странꙑ. вꙑшьнхъ веще. прѣходмъ. ѩже твоемѹ подъножью. ьст съподобльше сѧ. ꙁьрѧще бо ꙁемⷧѧ. недвжмꙑ. раꙁѹмѣемъ тѧ дръжѧщааго родъ непрмѣсънꙑ СЕ 1а 10 прсно ꙁеленꙑмъ дѫбмъ веселꙙшта сꙙ. отъ цвѣтовъ къ цвѣтꙑ прѣходꙙшта. отъ плодовъ къ плодꙑ прѣходꙙшта С 429.29, 30 не прѣходт ἀδιάβατός εἰμι Не мога да премина дрѹгꙑѧ же прѣт хотꙙштꙙ въꙁбранꙗахѫ мъ. ꙗкоже не прѣходт моста С 53.8 М З А СК СП СЕ К С Гр διαπεράω διαπορεύομαι παραπορεύομαι διαβαίνω μεταβαίνω ὑπερβαίνω περιάγω παράγω διέρχομαι παρέρχομαι μέτειμι [εἶναι] ἀποπεραίνω Нвб преходя, прехождам ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР Срв Преход МИ ЙЗах,Кюст.кр Преодо МИ ЙЗах,Кюст Сараджов пря(х)од МИ ЙЗ,МИПан