Исторически речник
подърꙑт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
подърꙑтподърꙑѭ, подърꙑѫ, подърꙑѧ, подърꙑюподърꙑш, подърꙑешподърꙑтъ, подърꙑетъ, подърꙑть, подърꙑеть, подърꙑт, подърꙑетподърꙑмъ, подърꙑемъ, подърꙑмь, подърꙑемь, подърꙑм, подърꙑем, подърꙑмо, подърꙑемоподърꙑте, подърꙑете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
подърꙑѭтъ, подърꙑѫтъ, подърꙑѧтъ, подърꙑютъ, подърꙑѭть, подърꙑѫть, подърꙑѧть, подърꙑють, подърꙑѭт, подърꙑѫт, подърꙑѧт, подърꙑютподърꙑвѣ, подърꙑевѣподърꙑта, подърꙑетаподърꙑте, подърꙑета*подърꙑ*подърꙑ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*подърꙑмъ*подърꙑте*подърꙑвѣ*подърꙑтаподърꙑхъ, подърꙑхь, подърꙑхподърꙑ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
подърꙑподърꙑхомъ, подърꙑхомь, подърꙑхом, подърꙑхмꙑподърꙑстеподърꙑшѧ, подърꙑшѫ, подърꙑша, подърꙑше, подърꙑхѫподърꙑховѣподърꙑста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
подърꙑсте, подърꙑстаподърꙑꙗахъ, подърꙑꙗхъ, подърꙑаахъ, подърꙑахъ, подърꙑꙗахь, подърꙑꙗхь, подърꙑаахь, подърꙑахь, подърꙑꙗах, подърꙑꙗх, подърꙑаах, подърꙑах, подърꙑѧхъ, подърꙑѧхь, подърꙑѧхподърꙑꙗаше, подърꙑꙗше, подърꙑааше, подърꙑаше, подърꙑѧшеподърꙑꙗаше, подърꙑꙗше, подърꙑааше, подърꙑаше, подърꙑѧшеподърꙑꙗахомъ, подърꙑꙗхомъ, подърꙑаахомъ, подърꙑахомъ, подърꙑꙗахомь, подърꙑꙗхомь, подърꙑаахомь, подърꙑахомь, подърꙑꙗахом, подърꙑꙗхом, подърꙑаахом, подърꙑахом, подърꙑѧхомъ, подърꙑѧхомь, подърꙑѧхомподърꙑꙗашете, подърꙑꙗшете, подърꙑаашете, подърꙑашете, подърꙑꙗасте, подърꙑꙗсте, подърꙑаасте, подърꙑасте, подърꙑѧшете, подърꙑѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
подърꙑꙗахѫ, подърꙑꙗхѫ, подърꙑꙗахѹ, подърꙑꙗхѹ, подърꙑаахѫ, подърꙑахѫ, подърꙑаахѹ, подърꙑахѹ, подърꙑѧхѹподърꙑꙗаховѣ, подърꙑꙗховѣ, подърꙑааховѣ, подърꙑаховѣ, подърꙑѧховѣподърꙑꙗашета, подърꙑꙗшета, подърꙑаашета, подърꙑашета, подърꙑꙗаста, подърꙑꙗста, подърꙑааста, подърꙑаста, подърꙑѧшета, подърꙑѧстаподърꙑꙗашете, подърꙑꙗшете, подърꙑаашете, подърꙑашете, подърꙑꙗасте, подърꙑꙗсте, подърꙑаасте, подърꙑасте, подърꙑѧшете, подърꙑѧсте
подърꙑт -подърꙑѭ -подърꙑш св Подкопая нещо откъм долната му страна, подрия не б оставлъ подърꙑт храма своего М Мт 24.43 З А СК не бі далъ подьрꙑті домѹ своего А Лк 12.39 Изч М З А СК Гр διορύσσω подьрꙑті подърът Нвб подрия, подривам ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА