Исторически речник
пеатьлѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пеатьлѣтпеатьлѣѭ, пеатьлѣѫ, пеатьлѣѧ, пеатьлѣюпеатьлѣш, пеатьлѣешпеатьлѣтъ, пеатьлѣетъ, пеатьлѣть, пеатьлѣеть, пеатьлѣт, пеатьлѣетпеатьлѣмъ, пеатьлѣемъ, пеатьлѣмь, пеатьлѣемь, пеатьлѣм, пеатьлѣем, пеатьлѣмо, пеатьлѣемопеатьлѣте, пеатьлѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
пеатьлѣѭтъ, пеатьлѣѫтъ, пеатьлѣѧтъ, пеатьлѣютъ, пеатьлѣѭть, пеатьлѣѫть, пеатьлѣѧть, пеатьлѣють, пеатьлѣѭт, пеатьлѣѫт, пеатьлѣѧт, пеатьлѣютпеатьлѣвѣ, пеатьлѣевѣпеатьлѣта, пеатьлѣетапеатьлѣте, пеатьлѣетепеатьлѣпеатьлѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
пеатьлѣмъ, пеатьлѣмь, пеатьлѣмпеатьлѣтепеатьлѣвѣпеатьлѣтапеатьлѣхъ, пеатьлѣхь, пеатьлѣхпеатьлѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
пеатьлѣпеатьлѣхомъ, пеатьлѣхомь, пеатьлѣхом, пеатьлѣхмꙑпеатьлѣстепеатьлѣшѧ, пеатьлѣшѫ, пеатьлѣша, пеатьлѣше, пеатьлѣхѫпеатьлѣховѣпеатьлѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
пеатьлѣстепеатьлѣахъ, пеатьлѣхъ, пеатьлѣахь, пеатьлѣхь, пеатьлѣах, пеатьлѣхпеатьлѣаше, пеатьлѣшепеатьлѣаше, пеатьлѣшепеатьлѣахомъ, пеатьлѣхомъ, пеатьлѣахомь, пеатьлѣхомь, пеатьлѣахом, пеатьлѣхомпеатьлѣашете, пеатьлѣшете, пеатьлѣасте, пеатьлѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
пеатьлѣахѫ, пеатьлѣхѫ, пеатьлѣахѹ, пеатьлѣхѹпеатьлѣаховѣ, пеатьлѣховѣпеатьлѣашета, пеатьлѣшета, пеатьлѣаста, пеатьлѣстапеатьлѣашете, пеатьлѣшете, пеатьлѣасте, пеатьлѣсте
пеатьлѣт -пеатьлѣѭ -пеатьлѣш св 1. Запечатам, поставя печат на нещо, затворя въложвъ вь тр десꙙт кръагъ.  ѹтврьдвъ  съвꙙꙁа  пеатьлѣ оловомъ. погребъ въ свомъ домѹ С 45.11 не бѫдетъ прокаꙁьства нкогоже. да  бес пьрꙙ ѹбо ѹкаꙁан вьскрѣсьно. о н҄емꙿже вꙑ продлъжсте рѣъ. пон҄еже бо пеатьлѣсте не бꙑ некогоже прокаꙁьства С 440.7—8  рее. вꙑ ꙗкоже хоштете пеатьлѣте. да не дрѹгꙑѧ мате вновънꙑ творт С 440.29— 30 аштшꙙ бо дꙿн вон пеатьлѣт. могл бꙑшꙙ глаголат. аште  льжа  непрѣпьрва словеса глагол҄емаꙗ С 441.1—2 есо рад ѹбо не можеш. ѡ їѡсфе. не могѫ рее ст. кн҄гꙑ бо сѫтъ пеатьлѣнꙑ С 247.5 вдш л кол҄м т спѣшꙙтъ о стнѣ  не хотꙙште. не бо нъ т прдошꙙ. т просшꙙ т пеатьлѣшꙙ съ стражеѭ С 441.11 мате л стражѫ. ѹтврьдте ꙗкоже вѣсте  ѹтврьдшꙙ. пеатьлѣвъше гробъ съ стражьм С 440.25 не да вономъ днѣмъ пеатьлѣт. ꙗкоже ѹвѣдѣвъ о н҄емь не хотѣаше с н҄м прꙙстт сꙙ С 440.26 2. Прич. мин. страд. като прил. пеатьлѣнъ, –ꙑ ἐσφραγισμένος Затворен, запечатан се бо пророкъ прѣжде ꙁдалее проглас. дадꙙтъ сꙙ рее кн҄гꙑ пеатьлѣнꙑѧ. мѫжѹ ѹмѣѭштѹ кн҄гꙑ. срѣь бракъ сътворвъшѹѹмѹ С 246.30 беꙁ невѣстьства дѣвца ... ꙁаклюенъ градъ. стоьнкъ пеатьлѣнъ С 243.7—8 Изч С Гр σφραγίζω Нвб Срв печатен, запечатан