Исторически речник
поскат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
поскатпощѫ, пощѹпощешпощетъ, пощеть, пощетпощемъ, пощемь, пощем, пощемопощете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
пощѫтъ, пощѹтъ, пощѫть, пощѹть, пощѫт, пощѹтпощевѣпощетапощетепощпощ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
пощмъ, пощꙗмъ, пощѣмъ, пощамъ, пощмь, пощꙗмь, пощѣмь, пощамьпощте, пощꙗте, пощѣте, пощатепощвѣ, пощꙗвѣ, пощѣвѣ, пощавѣпощта, пощꙗта, пощѣта, пощатапоскахъ, поскахь, поскахпоска
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
поскапоскахомъ, поскахомь, поскахом, поскахомꙑпоскастепоскашѧ, поскашѫ, поскаша, поскаше, поскахѫпоскаховѣпоскаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
поскастепоскаахъ, поскахъ, поскаахь, поскахь, поскаах, поскахпокааше, покашепоскааше, поскашепокаахомъ, покахомъ, покаахомь, покахомь, покаахом, покахомпоскаашете, поскашете, поскаасте, поскасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
поскаахѫ, поскахѫ, поскаахѹ, поскахѹпоскааховѣ, поскаховѣпоскаашета, поскашете, поскааста, поскастапоскаашете, поскашете, поскаасте, поскасте
поскат -поскѫ св пощѫ -пощеш Потърся, подиря някого или нещо поштете мене  не обрѧштете М Йо 7.34 З съкаж м кого ловѣка съгрѣшвꙿша.  въ тьмнцѫ (въ тьмнцѫ) въвръженѹ бꙑвъшѹ ... не поштетъ л самъ ходатаꙗ себѣ С 361.18  вса съкрѹшвꙿше.  вьсьде поскавъше  нсоже обрѣтъше С 557.27 Изч М З С Гр ζητέω Нвб Срв искам, ища ’търся’ остар ОА ВА РБЕ