Исторически речник
поспѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
поспѣтпоспѣѭ, поспѣѫ, поспѣѧ, поспѣюпоспѣш, поспѣеш, поспѣашпоспѣтъ, поспѣетъ, поспѣатъ, поспѣть, поспѣеть, поспѣать, поспѣт, поспѣет, поспѣатпоспѣмъ, поспѣмъ, поспѣамъ, поспѣмь, поспѣемь, поспѣамь, поспѣм, поспѣем, поспѣам, поспѣмо, поспѣемо, поспѣамопоспѣте, поспѣете, поспѣате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
поспѣѭтъ, поспѣѫтъ, поспѣѧтъ, поспѣютъ, поспѣѭть, поспѣѫть, поспѣѧть, поспѣють, поспѣѭт, поспѣѫт, поспѣѧт, поспѣютпоспѣвѣ, поспѣевѣ, поспѣавѣпоспѣта, поспѣета, поспѣатапоспѣте, поспѣете, поспѣатепоспѣпоспѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
поспѣмъ, поспѣмь, поспѣмпоспѣтепоспѣвѣпоспѣтапоспѣхъ, поспѣхь, поспѣхпоспѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
поспѣпоспѣхомъ, поспѣхомь, поспѣхом, поспѣхмꙑпоспѣстепоспѣшѧ, поспѣшѫ, поспѣша, поспѣше, поспѣхѫпоспѣховѣпоспѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
поспѣстепоспѣахъ, поспѣхъ, поспѣахь, поспѣхь, поспѣах, поспѣхпоспѣаше, поспѣшепоспѣаше, поспѣшепоспѣахомъ, поспѣхомъ, поспѣахомь, поспѣхомь, поспѣахом, поспѣхомпоспѣашете, поспѣшете, поспѣасте, поспѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
поспѣахѫ, поспѣхѫ, поспѣахѹ, поспѣхѹпоспѣаховѣ, поспѣховѣпоспѣашета, поспѣшета, поспѣаста, поспѣстапоспѣашете, поспѣшете, поспѣасте, поспѣсте
поспѣт -поспѣѭ -поспѣш св 1. Постигна, достигна нещо поспѣлъ с въ родъство огн҄ьно С 158.26 2. Удаде ми се нещо, успея, сполуча. ( вьсе ел)ко сътвортъ поспѣе(тъ сѧ) емѹ СП 1.3 3. Помогна някому, подкрепя, съдействам господѹ поспѣвъшѹ кон҄ьат дѣло. на н҄еже тъ нꙑ стъ посълалъ С 203.15—16 поспѣт сѧ Изч СП СЕ С Гр κατευοδόω κατευοδόομαι Нвб Срв [у]спея