Исторически речник
пособоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пособоватпособѹѭ, пособѹѫ, пособѹѧ, пособѹюпособѹш, пособѹеш, пособѹѹшпособѹтъ, пособѹетъ, пособѹѹтъ, пособѹть, пособѹеть, пособѹѹть, пособѹт, пособѹет, пособѹѹтпособѹмъ, пособѹемъ, пособѹѹмъ, пособѹмь, пособѹемь, пособѹѹмь, пособѹм, пособѹем, пособѹѹм, пособѹмо, пособѹемо, пособѹѹмопособѹте, пособѹете, пособѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
пособѹѭтъ, пособѹѫтъ, пособѹѧтъ, пособѹютъ, пособѹѭть, пособѹѫть, пособѹѧть, пособѹють, пособѹѭт, пособѹѫт, пособѹѧт, пособѹютпособѹвѣ, пособѹевѣ, пособѹѹвѣпособѹта, пособѹета, пособѹѹтапособѹте, пособѹете, пособѹѹтепособѹпособѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
пособѹмъ, пособѹмь, пособѹмпособѹтепособѹвѣпособѹтапособовахъ, пособовахь, пособовахпособова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
пособовапособовахомъ, пособовахомь, пособовахом, пособовахомꙑпособовастепособовашѧ, пособовашѫ, пособоваша, пособоваше, пособовахѫпособоваховѣпособоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
пособовастепособоваахъ, пособовахъ, пособоваахь, пособовахь, пособоваах, пособовахпособовааше, пособовашепособовааше, пособовашепособоваахомъ, пособовахомъ, пособоваахомь, пособовахомь, пособоваахом, пособовахомпособоваашете, пособовашете, пособоваасте, пособовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
пособоваахѫ, пособовахѫ, пособоваахѹ, пособовахѹпособовааховѣ, пособоваховѣпособоваашета, пособовашета, пособовааста, пособовастапособоваашете, пособовашете, пособоваасте, пособовасте
пособоват -пособѹѭ -пособѹш несв Съхранявам, пазя [като защита] бескврънꙑ съблюдъ. вь ньже обраꙁъ облѣе сѧ. слоѭ твоеѭ. рꙁѫ же правьдѣ пособѹѩ. а поѣсъ мрътвость тѣлѹ СЕ 99а 7 Изч СЕ Гр ἀντέχομαι Нвб Срв пособие ср