Исторически речник
протѧгнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
протѧгнѫтпротѧгнѫ, протѧгнѹпротѧгнешпротѧгнетъ, протѧгнеть, протѧгнетпротѧгнемъ, протѧгнемь, протѧгнемпротѧгнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
протѧгнѫтъ, протѧгнѹтъ, протѧгнѫть, протѧгнѹть, протѧгнѫт, протѧгнѹтпротѧгневѣпротѧгнетапротѧгнетепротѧгнпротѧгн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
протѧгнѣмъ, протѧгнѣмь, протѧгнѣмпротѧгнѣтепротѧгнѣвѣпротѧгнѣтапротѧгнѫхъ, протѧгнѹхъ, протѧгнѫхь, протѧгнѹхь, протѧгнѫх, протѧгнѹхпротѧгнѫ, протѧгнѹ, протѧже
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
протѧгнѫ, протѧгнѹ, протѧжепротѧгнѫхомъ, протѧгнѹхомъ, протѧгнѫхомь, протѧгнѹхомь, протѧгнѫхом, протѧгнѹхом, протѧгнѫхмꙑпротѧгнѫсте, протѧгнѹстепротѧгнѫшѧ, протѧгнѹшѧ, протѧгнѫшѫ, протѧгнѫша, протѧгнѹша, протѧгнѫше, протѧгнѹше, протѧгнѫхѫпротѧгнѫховѣ, протѧгнѹховѣпротѧгнѫста, протѧгнѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
протѧгнѫсте, протѧгнѹсте*протѧгнѣахъ*протѧгнѣаше*протѧгнѣаше*протѧгнѣахомъ*протѧгнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*протѧгнѣахѫ*протѧгнѣаховѣ*протѧгнѣашета*протѧгнѣашете
протѧгнѫт -протѧгнѫ -протѧгнеш св 1. Протегна, обтегна стаа же ѹлꙗн прѣкръствъш лце сво. съ радостѭ протꙙже вꙑѭ своѭ.  сѣьца отъсѣе главѫ  С 14.17 въꙁдвгъ о сво на небо благослов бога.  прѣкръствъ сꙙ протꙙгнѫ вꙑѭ своѭ.  ѹсѣенъ бꙑстъ С 14.22  текꙿше къ пештерѣ стааго дометꙗна. вдѣшꙙ  акꙑ агг҄ельскъ обраꙁъ мѫшта. стоѧшта  протꙙгъша рѫцѣ на небо.  добродарьствънѫѭ пѣснь въспѹштаѭшта богѹ С 215.20 2. Разпъна, опъна антоннъ рее. въкопавъше етꙑр дрѣвеса.  протꙙгъше по дрѣвесемъ првꙙжате  твръдо С 158.30  пршедъ алеѯандръ протꙙженъ бꙑстъ на дрѣвесехъ. добл҄ же мѫенкъ хрстовъ таковѫѭ мѫкѫ трьпѣѣше. вдꙙ вьсꙙ ѹдꙑ протꙙженꙑ.  вьсꙙ кост своѧ съкрꙋшамꙑ С 159.6, 9 Простра, просна. тъгда анѳупатъ раꙁгнѣвавъ сꙙ повелѣ  сьвлѣшт.  на дьстѣ протѧгъше бт  жлам сѹровамі С 100.30 протѧгнѫт рѣь ἐκτείνω Започна да говоря, заговоря не бо нъ поꙁнатъ обраꙁъ цѣсарьскꙑ  вѣстъ хрстосова орѫжꙗ. мже бꙑстъ побѣжденъ. каꙗ же то сѫтъ кротость  тхость. не бо нъ гда въ горѣ прстѫпаѭшта го раꙁдраꙁ  протꙙже рѣь. не ꙁнамъ ꙗко хс стъ нъ словесꙑ тѣм ѹстрѣл того отъ кротост С 381.12 С Гр προτείνω τείνω ἁπλόω Нвб протегна НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА