Исторически речник
пѧтъкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
пѧтъкъ, пѧтъкь, пѧтокъ, пѧтокь, пѧтькъ, пѧтькьпѧтъка, пѧтька, пѧткапѧтъкѹ, пѧтькѹ, пѧткѹпѧтъкъ, пѧтъкь, пѧтокъ, пѧтокь, пѧтькъ, пѧтькь-пѧтъкомь, пѧтъкомъ, пѧтькомь, пѧтькомъ, пѧткомь, пѧткомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
пѧтъцѣ, пѧтьцѣ, пѧтцѣ-пѧтъц, пѧтьц, пѧтцпѧтъкъ, пѧтъкь, пѧтокъ, пѧтокь, пѧтькъ, пѧтькьпѧтъкомъ, пѧтъкомь, пѧтькомъ, пѧтькомь, пѧткомъ, пѧткомьпѧтъкꙑ, пѧтькꙑ, пѧткꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
пѧтъкꙑ, пѧтькꙑ, пѧткꙑпѧтъцѣхъ, пѧтъцѣхь, пѧтьцѣхъ, пѧтьцѣхь, пѧтцѣхъ, пѧтцѣхьпѧтъка, пѧтька, пѧткапѧтъкѹ, пѧтькѹ, пѧткѹпѧтъкома, пѧтькома, пѧткома
пѧтъкъ м Петък, петият ден от седмицата в пѩⷦ҇ свⷮ҇ѣ неⷣ҇ алⷺ҇ глⷭ҇ А 5d 10 в пⷦ҇ѩ в҃ неⷣ҇ по паⷭ҇ А 13d 4 мⷺца маⷺ҇ ҃а҃ паⷮ стѹмѹ  велⷦ҇мѹ благовѣрноⷨ. констатнѹ. цюⷬ҇.  мтре его еленъ. ⷳ҇ пѧⷦ҇ г҃ неⷣ҇ по паⷭ҇ А 146b 7 бѣ же вь птъкъ обѣдъ годѹ. бѣ же годна. г҃ СК Йо 19.14 юдеї же понеже птъкъ бѣ ... молш же плата. да прѣбѭтъ голѣн іхъ.  въꙁъмѫтъ ѧ СК Йо 19.31 на ѹтрꙗ стъ по пꙙтьцѣ. събърашꙙ сꙙ архере  фарсе къ платѹ глагол҄ѫште С 439.17 и͗ и́зволи сѧ є͗мѹ видѣти нѣкоє͗го ѿ братиѫ, крадѫща смо́квьі и͗ ꙗ͑дѫща• бѣше же пѧтокъ• и единае ни ⷭѣ вторьіи• Дор. 249б Ѧщє л пєтрово говѣнїє прїдєть. || л флпово говѣнє. в пнⷣѣ в срєⷣ. ҆ во пѧто ⷦ. хлѣбъ со ѡвощєⷨ. ѡдноѧ днєⷨ а | въ втоⷦ̄  в єⷦ̄. двожыⷣ днєⷨ. а в сꙋботꙋ.  в нєⷣ, рыбы. в҃ днємъ . ̇. ПЧ пост. 256а и потомъ творитъ оубїиства по сре(д) гр(д)а • на лю(д)скѡ(м) трьгоу плоч'номь • вь дн҃ь пет'кꙋ • ча(с) •г҃ дн҃е Лъв М. 71v . ҂А҇Ѱ҇҇В҇ таꙁи гꙋдина вишовна меⷭ҇цъ декемвреѧ Ѳ҇ да са ꙁнаи катꙋ доди Исмаила и са ꙁатори ꙋ џамиѧтⷶ сасⸯ М҇ хора и са би петакъ и среще сабꙋта нꙋще пꙋбѧгна. Бел. 457.11 свѧтꙑ пѧтъкъ, велкꙑ пѧтъкъ ἁγία καὶ μεγάλη παρασκευή Свети, Велики петък, петъкът от Страстната седмица и веⷧ҇ чеⷦ и веⷧ҇ петⸯкь, и вели́ка съ́¬бота ни́каⷦ да не ра́ботишь. така́ и дрꙋ́гïе влⷣчны пра́зⷣници. и дрꙋ́гïе вели́кïй стïй пра́зⷣници да почи́ташь и да пра́зⷣнꙋвашь. Тр. дам. 8 ⷩ ношт стаго пѩтка А 92b 15 в пⷦ҇ѩ велⷦ҇ еваћ҇ ѿ ма А 106d 18 на ꙋтрьні. стаго птъка СК 99а 13—14 щї. въ велк. пѧⷦ҇ Е 33а 4 стааго оца нашего їѡанна ꙁлатоѹстааго. слово въ свꙙтꙑ пꙙтъкъ С 427.25—26 А СК Е С Дор. ПЧ пост. Лъв М. Бел. Тр. дам. Гр παρασκευή пꙙтькъ пѩткъ п?токъ Нвб петък ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА