Исторически речник
прѣмат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣматпрѣмлѭ, прѣмаѭ, прѣмаѫ, прѣмлѧ, прѣмаѧ, прѣмлю, прѣмаю, прѣемлѭ, прѣемлѧ, прѣемлюпрѣмлеш, прѣмаш, прѣмаеш, прѣмааш, прѣемлешпрѣмлетъ, прѣматъ, прѣмаетъ, прѣмаатъ, прѣмлеть, прѣмать, прѣмаеть, прѣмаать, прѣмлет, прѣмат, прѣмает, прѣмаат, прѣемлетъ, прѣемлеть, прѣемлетпрѣмлемъ, прѣмамъ, прѣмаемъ, прѣмаамъ, прѣмлемь, прѣмамь, прѣмаемь, прѣмаамь, прѣмлем, прѣмам, прѣмаем, прѣмаам, прѣмлемо, прѣмамо, прѣмаемо, прѣмаамо, прѣемлемъ, прѣемлемь, прѣемлем, прѣемлемопрѣмлете, прѣмате, прѣмаете, прѣмаате, прѣемлете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣмлѭтъ, прѣмаѭтъ, прѣмаѫтъ, прѣмлѧтъ, прѣмаѧтъ, прѣмлютъ, прѣмаютъ, прѣмлѭть, прѣмаѭть, прѣмаѫть, прѣмлѧть, прѣмаѧть, прѣмлють, прѣмають, прѣмлѭт, прѣмаѭт, прѣмаѫт, прѣмлѧт, прѣмаѧт, прѣмлют, прѣмают, прѣемлѭтъ, прѣемлѧтъ, прѣемлютъ, прѣемлѭть, прѣемлѧть, прѣемлють, прѣемлѭт, прѣемлѧт, прѣемлютпрѣмлевѣ, прѣмавѣ, прѣмаевѣ, прѣмаавѣ, прѣемлевѣпрѣмлета, прѣмата, прѣмаета, прѣмаата, прѣемлевѣпрѣмлете, прѣмате, прѣмаете, прѣмаате, прѣемлетепрѣмл, прѣма, прѣемлпрѣмл, прѣма, прѣемл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣмлмъ, прѣмлѣмъ, прѣмлꙗмъ, прѣмамъ, прѣмлмь, прѣмлѣмь, прѣмлꙗмь, прѣмамь, прѣмлм, прѣмлѣм, прѣмлꙗм, прѣмам, прѣемлмъ, прѣемлѣмъ, прѣемлꙗмъ, прѣемлмь, прѣемлѣмь, прѣемлꙗмь, прѣемлм, прѣемлѣм, прѣемлꙗмпрѣмлте, прѣмлѣте, прѣмлꙗте, прѣмате, прѣемлте, прѣемлѣте, прѣемлꙗтепрѣмлвѣ, прѣмлѣвѣ, прѣмлꙗвѣ, прѣмавѣ, прѣемлвѣ, прѣемлѣвѣ, прѣемлꙗвѣпрѣмлта, прѣмлѣта, прѣмлꙗта, прѣмата, прѣемлта, прѣемлѣта, прѣемлꙗтапрѣмахъ, прѣмахь, прѣмахпрѣма
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣмапрѣмахомъ, прѣмахомь, прѣмахом, прѣмахмꙑпрѣмастепрѣмашѧ, прѣмашѫ, прѣмаша, прѣмаше, прѣмахѫпрѣмаховѣпрѣмаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣмастепрѣмаахъ, прѣмахъ, прѣмьꙗхъ, прѣмаахь, прѣмахь, прѣмьꙗхь, прѣмаах, прѣмах, прѣмьꙗх, прѣемьꙗхъ, прѣемьꙗхь, прѣемьꙗхпрѣмааше, прѣмаше, прѣмьꙗше, прѣемьꙗшепрѣмааше, прѣмаше, прѣмьꙗше, прѣемьꙗшепрѣмаахомъ, прѣмахомъ, прѣмьꙗхомъ, прѣмаахомь, прѣмахомь, прѣмьꙗхомь, прѣмаахоъ, прѣмахом, прѣмьꙗхом, прѣемьꙗхомъ, прѣемьꙗхомь, прѣемьꙗхомпрѣмаашете, прѣмашете, прѣмьꙗшете, прѣмаасте, прѣмасте, прѣмьꙗсте, прѣемьꙗшете, прѣемьꙗсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣмаахѫ, прѣмахѫ, прѣмьꙗхѫ, прѣмаахѹ, прѣмахѹ, прѣмьꙗхѹ, прѣемьꙗхѫ, прѣемьꙗхѹпрѣмааховѣ, прѣмаховѣ, прѣмьꙗховѣ, прѣемьꙗховѣпрѣмаашета, прѣмашета, прѣмьꙗшета, прѣмааста, прѣмаста, прѣмьꙗста, прѣемьꙗшета, прѣемьꙗстапрѣмаашете, прѣмашете, прѣмьꙗшете, прѣмаасте, прѣмасте, прѣмьꙗсте, прѣемьꙗшете, прѣемьꙗсте
прѣмат -прѣмлѭ -прѣмл҄еш несв 1. Приемам, вземам с ръце, поемам [образно]  ѹꙁьрѣ ... дшѫ го отъ агг҄елъ прѣмьмѫ С 296.8 2. Приемам, съгласявам се, одобрявам слꙑ бо нбсънꙑѩ невдмо прѣстоѩтъ намъ. прѣемⷧѭще обѣтоване твое СЕ 87b 14 їѡсфов обрѫшꙙ марѭ.  прѣдашꙙ мѹ ѭ ... подобааше ѹбо сце прѣмъѭштѹ. блюст дѣвцѫ непороьнѫ С 246.27—28 3. Приемам пост, длъжност; заемам прꙁов же ахлѫ  алеѯандра оба преꙁвутера. ꙁане коньаваѭштѹ тебѣ мѫен. та прѣмл҄ета по рꙙдѹ епскѹпъскꙑ столъ С 187.22 Изч СЕ С Гр λαμβάνω παραλαμβάνω ἐμπιστεύομαι Нвб преимам диал ДА Срв приимам остар диал приемам, приема ОА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР