Исторически речник
плодт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
плодт сѧплождѫ, плождѹплодшплодтъ, плодть, плодтплодмъ, плодмь, плодм, плодмоплодте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
плодѧтъ, плодѧть, плодѧтплодвѣплодтаплодтеплодплод
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
плодмъ, плодмь, плодмплодтеплодвѣплодтаплодхъ, плодхь, плодхплод
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
плодплодхомъ, плодхомь, плодхом, плодхмꙑплодстеплодшѧ, плодшѫ, плодша, плодше, плодхѫплодховѣплодста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
плодстеплождаахъ, плождахъ, пложахъ, плождаахь, плождахь, пложахь, плождаах, плождах, пложахплождааше, плождаше, пложашеплождааше, плождаше, пложашеплождаахомъ, плождахомъ, пложахомъ, плождаахомь, плождахомь, пложахомь, плождаахом, плождахом, пложахомплождаашете, плождашете, пложашете, плождаасте, плождасте, пложасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
плождаахѫ, плождахѫ, пложахѫ, плождаахѹ, плождахѹ, пложахѹплождааховѣ, плождаховѣ, пложаховѣплождаашета, плождашета, пложашета, плождааста, плождаста, пложастаплождаашете, плождашете, пложашете, плождаасте, плождасте, пложасте
плодт сѧ -плождѫ сѧ -плодш сѧ несв Давам плод, плодя се а с сѫтъ сѣан на добрѣ ꙁем. ꙇже слъшѧтъ слово  премлѭтъ е. ꙇ плодѧтъ сѧ М Мк 4.20 З о себѣ бо ꙁемлѣ плодтъ сѧ М Мк 4.28 Изч М З Гр καρποφορέω Нвб плодя се ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА