Исторически речник
проклѧт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
проклѧтпрокльнѫ, проклънѫ, прокльнѹ, проклънѹпрокльнеш, проклънешпрокльнетъ, проклънетъ, прокльнеть, проклънеть, прокльнет, проклънетпрокльнемъ, проклънемъ, прокльнемь, проклънемь, прокльнем, проклънем, прокльнемо, проклънемопрокльнете, проклънете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прокльнѫтъ, проклънѫтъ, прокльнѹтъ, проклънѹтъ, прокльнѫть, проклънѫть, прокльнѹть, проклънѹть, прокльнѫт, проклънѫт, прокльнѹт, проклънѹтпрокльневѣ, проклъневѣпрокльнета, проклънетапрокльнете, проклънетепрокльн, проклънпрокльн, проклън
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прокльнѣмъ, проклънѣмъ, прокльнѣмь, проклънѣмь, прокльнѣм, проклънѣмпрокльнѣте, проклънѣтепрокльнѣвѣ, проклънѣвѣпрокльнѣта, проклънѣтапроклѧхъ, проклѧсъ, проклѧхь, проклѧсь, проклѧхпроклѧ, проклѧтъ, проклѧть
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
проклѧ, проклѧтъ, проклѧтьпроклѧсомъ, проклѧхомъ, проклѧсомь, проклѧхомь, проклѧхом, проклѧхмꙑпроклѧстепроклѧшѧ, проклѧсѧ, проклѧшѫ, проклѧша, проклѧше, проклѧхѫпроклѧсовѣ, проклѧховѣпроклѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
проклѧстепрокльнѣахъ, прокльнѣхъ, проклънѣахъ, проклънѣхъ, прокльнѣахь, прокльнѣхь, проклънѣахь, проклънѣхь, прокльнѣах, прокльнѣх, проклънѣах, проклънѣхпрокльнѣаше, прокльнѣше, проклънѣаше, проклънѣшепрокльнѣаше, прокльнѣше, проклънѣаше, проклънѣшепрокльнѣахомъ, прокльнѣхомъ, проклънѣахомъ, проклънѣхомъ, прокльнѣахомь, прокльнѣхомь, проклънѣахомь, проклънѣхомь, прокльнѣахом, прокльнѣхом, проклънѣахом, проклънѣхомпрокльнѣашете, прокльнѣшете, проклънѣашете, проклънѣшете, прокльнѣасте, прокльнѣсте, проклънѣасте, проклънѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прокльнѣахѫ, прокльнѣхѫ, проклънѣахѫ, проклънѣхѫ, прокльнѣахѹ, прокльнѣхѹ, проклънѣахѹ, проклънѣхѹпрокльнѣаховѣ, прокльнѣховѣ, проклънѣаховѣ, проклънѣховѣпрокльнѣашета, прокльнѣшета, проклънѣашета, проклънѣшета, прокльнѣаста, прокльнѣста, проклънѣаста, проклънѣстапрокльнѣашете, прокльнѣшете, проклънѣашете, проклънѣшете, прокльнѣасте, прокльнѣсте, проклънѣасте, проклънѣсте
проклѧт -прокльнѫ -прокльнеш св 1. Прокълна, изрека проклятие към някого ꙇ въспомѣнѫвъ петръ гла емѹ равьв. вждъ смоковънца ѭже проклѧтъ ѹсъше М 11.21 З нъ народось. ꙇже не вѣстъ ꙁакона проклѧт сѫтъ М Йо 7.49 З А проклънѫтъ т а тꙑ блствіш. въстаѭштеї на мѩ постꙑдѩтъ сѩ. рабъ же твоі вьꙁвеселітъ сѩ СП 108.28 проклѩт ѹкланѣѭштеї сѩ отъ ꙁаповѣдеї твоїхъ СП 118.21 аще кꙿто братра своего въ гнѣвъ проклънетъ. ꙇ пакꙑ вьꙁлюбтъ. ж҃ денъ да покаетъ сѧ о хлѣбѣ о водѣ СЕ 104b 16 вьсе бо се сті вьсемѹ мрѹ обьшт сънъмі проклѧлі сѫтъ К 2а 23 аште л  тꙑ старѣшна хоштеш бꙑт. то богъ тꙙ проклън С 102.20  глагола къ доместкомъ свомъ. васнь крьстꙗн проклꙙшꙙ мꙙ.  богъ хъ мѫтъ мꙙ С 222.5 обрꙙштетъ сꙙ  господꙿ по дномѹ обраꙁѹ. хвалмъ ѹбо ꙗко словомъ ѹсѹш. ꙁаꙁорьнъ же ꙗко беꙁ ѹма ѭ проклꙙ С 346.3 2. Прич. мин. страд. като същ. проклѧт м мн [οἱ] κατηραμένοι, οἱ κεκατηραμένοι Прокълнатите тъгда реетъ  сѫщмъ о (шѫ)шѫѭ его. ꙇдѣте отъ мене проклѧт въ огнъ вѣънꙑ. ѹготованꙑ дѣволѹ  анћломъ его М Мт 25.41 З А СК не отъвръꙁ мꙿне отъ лца твое гі. не раꙁлѫ мꙿне отъ добрꙑхъ овець. пастꙑрю добръꙶ. не съета мꙿне съ проклѧтꙑм. нъ ѣко бъ обращь. ꙇ помлѹ мѧ СЕ 84b 19—20 М З А СК СП СЕ К С Гр καταράομαι καταργέω ἐπάρατός εἰμι ἐπικατάρατός [εἰμι] проклѩт проклꙙт Нвб прокълна ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА