Исторически речник
пожрѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пожрѣтпожьрѫ, пожърѫ, пожрѫ, пожьрѹ, пожърѹ, пожрѹпожьреш, пожъреш, пожрешпожьретъ, пожъретъ, пожретъ, пожьреть, пожъреть, пожреть, пожьрет, пожърет, пожретпожьремъ, пожъремъ, пожремъ, пожьремь, пожъремь, пожремь, пожьрем, пожърем, пожрем, пожьремо, пожъремо, пожремопожьрете, пожърете, пожрете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
пожьрѫтъ, пожърѫтъ, пожѫтъ, пожьрѹтъ, пожърѹтъ, пожрѹтъ, пожьрѫть, пожърѫть, пожрѫть, пожьрѹть, пожърѹть, пожрѹть, пожьрѫт, пожърѫт, пожрѫт, пожьрѹт, пожърѹт, пожрѹтпожьревѣ, пожъревѣ, пожревѣпожьрета, пожърета, пожретапожьрете, пожърете, пожретепожьр, пожър, пожрпожьр, пожър, пожр
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
пожьрѣмъ, пожърѣмъ, пожѣмъ, пожьрѣмь, пожърѣмь, пожрѣмь, пожьрѣм, пожърѣм, пожрѣмпожьрѣте, пожърѣте, пожрѣтепожьрѣвѣ, пожърѣвѣ, пожрѣвѣпожьрѣта, пожърѣта, пожрѣтапожрѣхъ, пожьрѣхъ, пожрѣхь, пожьрѣхь, пожрѣх, пожьрѣхпожре, пожрѣтъ, пожрѣ, пожьрѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
пожре, пожѣтъ, пожрѣ, пожьрѣпожрѣхомъ, пожьрѣхомъ, пожрѣхомь, пожьрѣхомь, пожрѣхом, пожьрѣхом, пожрѣхмꙑ, пожьрѣхмꙑпожрѣсте, пожьрѣстепожрѣшѧ, пожьрѣшѧ, пожрѣшѫ, пожьрѣшѫ, пожрѣша, пожьрѣша, пожрѣше, пожьрѣше, пожрѣхѫ, пожьрѣхѫпожрѣховѣ, пожьрѣховѣпожрѣста, пожьрѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
пожрѣсте, пожьрѣсте*пожьрѣахъ*пожьрѣаше*пожьрѣаше*пожьрѣахомъ*пожьрѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*пожьрѣахѫ*пожьрѣаховѣ*пожьрѣашета*пожьрѣашете
пожрѣт -пожьрѫ -пожьреш св 1. Погълна, изям н да пожьретъ мене ꙁм глѫбнънꙑ С 258.21 не дастъ къ томѹ страшьнъмъ пожрътѹ бьіт ꙁмемь Х IВа 19 обьходтъ бо ꙗко л҄ьвъ рев. щѧ кого пожьретъ Х IIВа 16—17 2. Прен. Поема в себе си, погълна да не потопітъ мене бѹрѣ водьнаѣ. ні пожъретъ мене глѫбіна СП 68.16 Срв. С77.20 ѡтъвръꙁе сѩ ꙁемлѣ.  пожрѣтъ датана СП 105.17 3. Прен. Погубя, унищожа да не рекѫтъ въ сръдъцїхъ свохъ. благо же благо же дш нашеї. нї рекѫтъ пожрѣхомо (!) СП 34.25 прѣжде даже не раꙁѹмѣѭтъ тръньѣ вашего рамѣна. ѣко жівꙑ ї ѣко въ гнѣвъ пожъретъ вꙑ СП 57.10 ѹбо жвъї пожрълі нъї бꙑшѩ СП 123.3 пршедъше же сї мѫж лют. пѹстшꙙ сѧ на стꙑѧ да жвꙑ ѧ пожьрѫтꙿ С 62.22 н ангела благотворва дьꙗвола непъщевавъше пожрът бѫдемъ Х IIВа 14 не ждѣте нъ подвгнѣте сꙙ. ѫжнкꙑ ꙁведѣте ѧже доселѣ пожрѣсте С 467.9—10 Изч СП С Х Гр καταπίνω Нвб Срв пожра остар ВА