Исторически речник
подъкопават  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
подъкопаватподъкопаваѭ, подъкопаваѫ, подъкопаваѧ, подъкопаваюподъкопаваш, подъкопаваеш, подъкопаваашподъкопаватъ, подъкопаваетъ, подъкопаваатъ, подъкопавать, подъкопаваеть, подъкопаваать, подъкопават, подъкопавает, подъкопаваатподъкопавамъ, подъкопаваемъ, подъкопаваамъ, подъкопавамь, подъкопаваемь, подъкопаваамь, подъкопавам, подъкопаваем, подъкопаваам, подъкопавамо, подъкопаваемо, подъкопаваамоподъкопавате, подъкопаваете, подъкопаваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
подъкопаваѭтъ, подъкопаваѫтъ, подъкопаваѧтъ, подъкопаваютъ, подъкопаваѭть, подъкопаваѫть, подъкопаваѧть, подъкопавають, подъкопаваѭт, подъкопаваѫт, подъкопаваѧт, подъкопаваютподъкопававѣ, подъкопаваевѣ, подъкопаваавѣподъкопавата, подъкопаваета, подъкопаваатаподъкопавате, подъкопаваете, подъкопаваатеподъкопаваподъкопава
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
подъкопавамъ, подъкопавамь, подъкопавамподъкопаватеподъкопававѣподъкопаватаподъкопавахъ, подъкопавахь, подъкопавахподъкопава
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
подъкопаваподъкопавахомъ, подъкопавахомь, подъкопавахом, подъкопавахмꙑподъкопавастеподъкопавашѧ, подъкопавашѫ, подъкопаваша, подъкопаваше, подъкопавахѫподъкопаваховѣподъкопаваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
подъкопавастеподъкопаваахъ, подъкопавахъ, подъкопаваахь, подъкопавахь, подъкопаваах, подъкопавахподъкопавааше, подъкопавашеподъкопавааше, подъкопавашеподъкопаваахомъ, подъкопавахомъ, подъкопаваахомь, подъкопавахомь, подъкопаваахом, подъкопавахомподъкопаваашете, подъкопавашете, подъкопаваасте, подъкопавасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
подъкопаваахѫ, подъкопавахѫ, подъкопаваахѹ, подъкопавахѹподъкопавааховѣ, подъкопаваховѣподъкопаваашета, подъкопавашета, подъкопавааста, подъкопавастаподъкопаваашете, подъкопавашете, подъкопаваасте, подъкопавасте
подъкопават -подъкопаваѭ -подъкопаваш несв Разкопавам, разравям, подкопавам не съкрꙑвате себѣ съкровшта на ꙁем ... ꙇдеже тате подъкопаваѭтъ  крадѫтъ М Мт 6.19 З, А, СК. Срв.Мт 6.20 Изч М З А СК Гр διορύσσω Нвб подкопавам ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА