Исторически речник
прѣвест [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣвестпрѣведѫ, прѣведѹпрѣведешпрѣведетъ, прѣведеть, прѣведетпрѣведемъ, прѣведемь, прѣведем, прѣведемопрѣведете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣведѫтъ, прѣведѹтъ, прѣведѫть, прѣведѹть, прѣведѫт, прѣведѹтпрѣведевѣпрѣведетапрѣведетепрѣведпрѣвед
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣведѣмъ, прѣведѣмь, прѣведѣмпрѣведѣтепрѣведѣвѣпрѣведѣтапрѣвѣсъ, прѣведохъ, прѣвѣсь, прѣведохь, прѣведохпрѣведе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣведепрѣвѣсомъ, прѣведохомъ, прѣвѣсомь, прѣведохомь, прѣведохом, прѣведохмꙑпрѣвѣсте, прѣведостепрѣвѣсѧ, прѣведошѧ, прѣведошѫ, прѣведоша, прѣведоше, прѣведохѫпрѣвѣсовѣ, прѣведоховѣпрѣвѣста, прѣведоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣвѣсте, прѣведостепрѣведѣахъ, прѣведѣхъ, прѣведѣахь, прѣведѣхь, прѣведѣах, прѣведѣх, прѣведѧхъ, прѣведѧхь, прѣведѧхпрѣведѣаше, прѣведѣше, прѣведѧшепрѣведѣаше, прѣведѣше, прѣведѧшепрѣведѣахомъ, прѣведѣхомъ, прѣведѣахомь, прѣведѣхомь, прѣведѣахом, прѣведѣхом, прѣведѧхомъ, прѣведѧхомь, прѣведѧхомпрѣведѣашете, прѣведѣшете, прѣведѣасте, прѣведѣсте, прѣведѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣведѣахѫ, прѣведѣхѫ, прѣведѣахѹ, прѣведѣхѹ, прѣведѧхѹпрѣведѣаховѣ, прѣведѣховѣ, прѣведѧховѣпрѣведѣашета, прѣведѣшета, прѣведѣаста, прѣведѣста, прѣведѧстапрѣведѣашете, прѣведѣшете, прѣведѣасте, прѣведѣсте, прѣведѧсте
прѣвест -прѣведѫ -прѣведеш св 1. Насоча, отправя, преместя н оть того дебельства болѣꙁн мѣѧ. н къ цвѣтьца въꙁорѹ лесе свого не прѣведꙑ.  тꙑ бсръ адъскꙑ мже сꙙ красꙙтъ С 335.14 2. Прен. Преведа от едно състояние в друго; превърна стъ бо богъ на небесехъ. же словомъ свомъ сьтворвꙿ вьсѣьскаꙗ.  прѣмѫдростѭ своѭ. отъ небꙑтꙗ въ бꙑт прѣведꙑ вьсѣьскаꙗ С 535.15 Изч С Гр μεϑέλκομαι Нвб преведа, превеждам ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА