Исторически речник
покорт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
покортпокорѭ, покорѧ, покорюпокоршпокортъ, покорть, покортпокормъ, покормь, покорм, покормопокорте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
покорѧтъ, покорѧть, покорѧтпокорвѣпокортапокортепокорпокор
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
покормъ, покормь, покормпокортепокорвѣпокортапокорхъ, покорхь, покорхпокор
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
покорпокорхомъ, покорхомь, покорхом, покорхмꙑпокорстепокоршѧ, покоршѫ, покорша, покорше, покорхѫпокорховѣпокорста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
покорстепокорꙗахъ, покорѣахъ, покораахъ, покорѣхъ, покорꙗхъ, покорѧахъ, покорѧхъ, покорꙗахь, покорѣахь, покораахь, покорѣхь, покорꙗхь, покорѧахь, покорѧхь, покорꙗах, покорѣах, покораах, покорѣх, покорꙗх, покорѧах, покорѧхпокорꙗаше, покорѣаше, покорааше, покорѣше, покорꙗше, покорѧаше, покорѧшепокорꙗаше, покорѣаше, покорааше, покорѣше, покорꙗше, покорѧаше, покорѧшепокорꙗахомъ, покорѣахомъ, покораахомъ, покорѣхомъ, покорꙗхомъ, покорѧахомъ, покорѧхомъ, покорꙗахомь, покорѣахомь, покораахомь, покорѣхомь, покорꙗхомь, покорѧахомь, покорѧхомь, покорꙗахом, покорѣахом, покораахом, покорѣхом, покорꙗхом, покорѧахом, покорѧхомпокорꙗашете, покорѣашете, покораашете, покорѣшете, покорꙗшете, покорꙗасте, покорѣасте, покораасте, покорѣсте, покорꙗсте, покорѧасте, покорѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
покорꙗахѫ, покорѣахѫ, покораахѫ, покорѣхѫ, покорꙗхѫ, покорꙗахѹ, покорѣахѹ, покораахѹ, покорѣхѹ, покорꙗхѹ, покорѧахѹ, покорѧхѹпокорꙗаховѣ, покорѣаховѣ, покорааховѣ, покорѣховѣ, покорꙗховѣ, покорѧаховѣ, покорѧховѣпокорꙗашета, покорѣашета, покораашета, покорѣшета, покорꙗшета, покорꙗаста, покорѣаста, покорааста, покорѣста, покорꙗста, покорѧаста, покорѧстапокорꙗашете, покорѣашете, покораашете, покорѣшете, покорꙗшете, покорꙗасте, покорѣасте, покораасте, покорѣсте, покорꙗсте, покорѧасте, покорѧсте
покорт -покорѭ -покорш св Покоря, поставя под своята власт, подчиня покорі люд намъ. ї ѩꙁꙑкꙑ подъ ногꙑ нашѩ СП 46.4 въсѣ покорлъ есі подъ ноѕѣ его СП 8.7 покор емѹ вꙿсѧ врагꙑ СЕ 5b 23—24 покор подъ ногама его. вꙿсѧ поганъскꙑѩ бран. любѧще брань СЕ 19а 7 да покажеш ꙗко вьса т покорена сѫтъ С 164.15 Изч СП СЕ С Гр ὑποτάσσω покоріт Нвб покоря [се] ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА