Исторически речник
подобь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
подоб, подобьподобꙗ, подоба, подобьꙗподобю, подобѹ, подобьюподобмь, подобьмь, подобмъ, подобьмъ, подобмь, подобмъподоб, подобь, подобподобꙗ, подоба, подобьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
подоб, подобь, подобеподобмъ, подобьмъ, подобмь, подобьмь, подобмъ, подобмь, подобомъ, подобамъподоб, подобь, подоб, подобмподобхъ, подобьхъ, подобхь, подобьхь, подобхъ, подобхьподоб, подобьподобю, подобѹ, подобью
NnDu
подобма, подобьма, подобма, подобма
подобь -ꙗ ср Подобие, сходство, прилика аште бо не бꙑ бꙑло. хꙑтрост ловеьскꙑ. то не бꙑ мѣлъ богъ. тꙑ же не ѹвъствѹѧ  подоб хъ мꙑ. слѣпъ сꙑ  къ слѣпомъ прлежꙙ. слѣпꙑ надеждꙙ маш С 161.26 прде на ꙁемлѭ. обраꙁъ раба премъ. въ подобь л бꙑвъ СЕ 4b 1—2 аще бо съобраꙁенъ бꙑстъ подобю съмрът самого спса Х IВа 24—25 на подобь καϑ᾿ ὁμοιότητα Според вида си, според особеностите си да ꙁнесетъ ꙁемлѣ трѣвѫ сѣнѫ. сѣѭщю сѣмѧ на родъ. ꙇ на подобе СЕ 12b 6—7 по подобью καϑ᾿ ὁμοιότητα По същия начин, без разлика [жена] же о въсмꙸ҇ по подобю раꙁвѣ грѣха Е 9б 17 гда хоштетъ богъ обавт свꙙтꙑмь свомъ. то пророц сѫтъ. гда л хоштетъ съкрꙑтъ. подобю (вм. по подобю, Севeр., т. II, с. 27, бел. под линия) вьсѣхъ вдꙙтъ С 283.23 Е СЕ С Х Гр ὁμοίωμα подоб подобе Нвб подобие ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР РБЕ