Исторически речник
прготовт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прготовтпрготовлѭ, прготовлѧ, прготовѧ, прготовьѭ, прготовлюпрготовшпрготовтъ, прготовть, прготовтпрготовмъ, прготовмь, прготовм, прготовмопрготовте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прготовѧтъ, прготовѧть, прготовѧтпрготоввѣпрготовтапрготовтепрготовпрготов
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прготовмъ, прготовмь, прготовмпрготовтепрготоввѣпрготовтапрготовхъ, прготовхь, прготовхпрготовов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прготововпрготовхомъ, прготовхомь, прготовхом, прготовхмꙑпрготовстепрготовшѧ, прготовшѫ, прготовша, прготовше, прготовхѫпрготовховѣпрготовста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прготовстепрготовлꙗахъ, прготовлꙗхъ, прготовьꙗхъ, прготовлѣахъ, прготовлѣхъ, прготовѣахъ, прготовѣхъ, прготовлѧахъ, прготовлѧхъ, прготовѧахъ, прготовѧхъ, прготовлꙗахь, прготовлꙗхь, прготовьꙗхь, прготовлѣахь, прготовлѣхь, прготовѣахь, прготовѣхь, прготовлѧахь, прготовлѧхь, прготовѧахь, прготовѧхь, прготовлꙗах, прготовлꙗх, прготовьꙗх, прготовлѣах, прготовлѣх, прготовѣах, прготовѣх, прготовлѧах, прготовлѧх, прготовѧах, прготовѧхпрготовлꙗаше, прготовлꙗше, прготовьꙗше, прготовлѣаше, прготовлѣше, прготовѣаше, прготовѣше, прготовлѧаше, прготовлѧше, прготовѧаше, прготовѧшепрготовлꙗаше, прготовлꙗше, прготовьꙗше, прготовлѣаше, прготовлѣше, прготовѣаше, прготовѣше, прготовлѧаше, прготовлѧше, прготовѧаше, прготовѧшепрготовлꙗахомъ, прготовлꙗхомъ, прготовьꙗхомъ, прготовлѣахомъ, прготовлѣхомъ, прготовѣахомъ, прготовѣхомъ, прготовлѧахомъ, прготовлѧхомъ, прготовѧахомъ, прготовѧхомъ, прготовлꙗахомь, прготовлꙗхомь, прготовьꙗхомь, прготовлѣахомь, прготовлѣхомь, прготовѣахомь, прготовѣхомь, прготовлѧахомь, прготовлѧхомь, прготовѧахомь, прготовѧхомь, прготовлꙗахом, прготовлꙗхом, прготовьꙗхом, прготовлѣахом, прготовлѣхом, прготовѣахом, прготовѣхом, прготовлѧахом, прготовлѧхом, прготовѧахом, прготовѧхомпрготовлꙗашете, прготовлꙗшете, прготовьꙗшете, прготовлѣашете, прготовлѣшете, прготовѣашете, прготовѣшете, прготовлꙗасте, прготовлꙗсте, прготовьꙗсте, прготовлѣасте, прготовлѣсте, прготовѣасте, прготовѣсте, прготовлѧасте, прготовлѧсте, прготовѧасте, прготовѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прготовлꙗахѫ, прготовлꙗхѫ, прготовьꙗхѫ, прготовлѣахѫ, прготовлѣхѫ, прготовѣахѫ, прготовѣхѫ, прготовлꙗахѹ, прготовлꙗхѹ, прготовьꙗхѹ, прготовлѣахѹ, прготовлѣхѹ, прготовѣахѹ, прготовѣхѹ, прготовлѧахѹ, прготовлѧхѹ, прготовѧахѹ, прготовѧхѹпрготовлꙗаховѣ, прготовлꙗховѣ, прготовьꙗховѣ, прготовлѣаховѣ, прготовлѣховѣ, прготовѣаховѣ, прготовѣховѣ, прготовлѧаховѣ, прготовлѧховѣ, прготовѧаховѣ, прготовѧховѣпрготовлꙗашета, прготовлꙗшета, прготовьꙗшета, прготовлѣашета, прготовлѣшета, прготовѣашета, прготовѣшета, прготовлꙗаста, прготовлꙗста, прготовьꙗста, прготовлѣаста, прготовлѣста, прготовѣаста, прготовѣста, прготовлѧаста, прготовлѧста, прготовѧаста, прготовѧстапрготовлꙗашете, прготовлꙗшете, прготовьꙗшете, прготовлѣашете, прготовлѣшете, прготовѣашете, прготовѣшете, прготовлꙗасте, прготовлꙗсте, прготовьꙗсте, прготовлѣасте, прготовлѣсте, прготовѣасте, прготовѣсте, прготовлѧасте, прготовлѧсте, прготовѧасте, прготовѧсте
прготовт -прготовлѭ -прготовш св 1. Приготвя, подготвя да гда поѹтъ. ꙗко съконьатъ сꙙ тано се. то прготовтъ пророкъ С 245.30 2. Настаня, устроя  прмъ оцъ ѧ отрокꙑ своѧ.  прготов отроковцѫ сь матерьѭ ѧ въ кръгꙑꙁѣ С 519.26 Изч С Гр παρασκευάζω ἐξαρτύω Нвб Срв приготовля [се], приготовлявам [се] остар ВА АК приготовя остар диал НГер приготувам [се], приготвювам [се] диал НТ пригатвям [се] диал Дюв ДА приготвям [се], приготвя [се] ОА НГер ЕтМл БТР АР ДА