Исторически речник
прѣобдѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣобдѣтпрѣобждѫ, прѣобждѹпрѣобдшпрѣобдтъ, прѣобдть, прѣобдтпрѣобдмъ, прѣобдмь, прѣобдм, прѣобдмопрѣобдте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣобдѧтъ, прѣобдѧть, прѣобдѧтпрѣобдвѣпрѣобдтапрѣобдтепрѣобдпрѣобд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣобдмъ, прѣобдмь, прѣобдмпрѣобдтепрѣобдвѣпрѣобдтапрѣобдѣхъ, прѣобдѣхь, прѣобдѣхпрѣобдѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣобдѣпрѣобдѣхомъ, прѣобдѣхомь, прѣобдѣхом, прѣобдѣхмꙑпрѣобдѣстепрѣобдѣшѧ, прѣобдѣшѫ, прѣобдѣша, прѣобдѣше, прѣобдѣхѫпрѣобдѣховѣпрѣобдѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣобдѣстепрѣобдѣахъ, прѣобдѣхъ, прѣобдѧхъ, прѣобдѣахь, прѣобдѣхь, прѣобдѧхь, прѣобдѣах, прѣобдѣх, прѣобдѧхпрѣобдѣаше, прѣобдѣше, прѣобдѧшепрѣобдѣаше, прѣобдѣше, прѣобдѧшепрѣобдѣахомъ, прѣобдѣхомъ, прѣобдѧхомъ, прѣобдѣахомь, прѣобдѣхомь, прѣобдѧхомь, прѣобдѣахом, прѣобдѣхом, прѣобдѧхомпрѣобдѣашете, прѣобдѣшете, прѣобдѣасте, прѣобдѣсте, прѣобдѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣобдѣахѫ, прѣобдѣхѫ, прѣобдѣахѹ, прѣобдѣхѹ, прѣобдѧхѹпрѣобдѣаховѣ, прѣобдѣховѣ, прѣобдѧховѣпрѣобдѣашета, прѣобдѣшета, прѣобдѣаста, прѣобдѣста, прѣобдѧстапрѣобдѣашете, прѣобдѣшете, прѣобдѣасте, прѣобдѣсте, прѣобдѧсте
прѣобдѣт -прѣобждѫ -прѣобдш св 1. Обидя някого, отнеса се несправедливо към някого рьцѣмъ кꙑѧ прѣобдѣхомъ. кꙑѧ отъгънахомъ. кꙑѧ ѹбхомъ. кꙑѧ л къ кѹмромъ нѹдхомъ С 126.29 2. Презра, пренебрегна, не зачета някого [нещо] свꙙтꙑ артемонъ рее. тебе прѣобждѫ молꙙ сꙙ богѹ момѹ. да побѣждѫ мѫтел҄ьство тво С 226.22—23 готовъ бо смъ хрстосовомъ ꙁнаменімъ съблюдамъ. прѣобдѣт маловрѣменьнꙑѧ мѫкꙑ твоѧ С 166.17 да ѹвѣс како крьстꙗн сьмрьть прѣобдѣт навꙑкохомъ. хрстосовꙑ рад любьве С 254.4—5 прѣобдѣшꙙ ꙁемъно вонъство.  небесъско полѹшꙙ С 55.11 нъ прѣобдꙙтъ  цѣсарꙙ  кнꙙꙁꙙ. ождаѭште дного тъьѭ цѣсара велкааго хса С 267.27 тъгда вьсе же вь семь жт прѣобдѣвъ. въ обѣштанꙑхъ благꙑхъ прѧтю подвꙁатъ сꙙ С 252.6  прѣобдѣвъшѧѧ ꙁаповѣд го въвръжетъ въ огн҄ь неѹгасамꙑ С 266.20 облѣнхомъ бо сꙙ дрѹꙁ же  прѣобдѣвъше. беꙁакон сътворхомъ С 135.21 ѡ беꙁбожьне.  вьсѣкого ꙁвѣрѣ. тꙙж. докол прѣобдш бж трьпѣн.  протвш сꙙ богѹ С 49.23 Не обърна внимание, омаловажа. по вьса же лѣта юност своѧ. много полагааше спѣшен. рѣво же дръжат  велан прѣобдѣт С 279.19—20 вьсе же ꙗкоже решт ꙁабꙑвъ.  матцѫ огн҄ьнѫѭ прѣобдѣвъ. въ блѫдьнѫѭ погꙑбѣль въпадохъ С 525.30 послѹшавъ же хъ цѣсарь. прѣобдѣвъ  поде. въгодьнкъ же бож беспрѣстан молꙗше бога С 192.20 онъ же вдѣвꙑ  въ такомъ ншт обраꙁѣ.  въ прътштхъ старца. прѣобдѣ .  не отъвѣшта мѹ н дного словесе С 192.3 тъгда глагола комсъ праведьнкѹ. старье. аште прѣобдш  можеш вьнт вь црькъве то вьнд С 229.1—2 Не почета, не уважа. антоннъ глагола. добрѣ. ꙗко не тъьѭ богꙑ прѣобдѣлъ с. нъ  црѣ похѹл С 165.8 повѣждь м старье како прѣобдѣ слѫ ѧ.  не гнѣва сꙙ на тꙙ С 226.18 нъ  досел нꙑнꙗ прѣобꙑваатъ страхъ стааго конона въ вьсе то странѣ. да аште кꙿто прѣобідтъ мꙙ мѹ. недалее прїметъ мьсть С 40.6—7 С Гр ἀδικέω καταφρονέω περιφρονέω παραλογίζομαι прѣобідѣт Нвб преобидя ДА