Исторически речник
подаꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
подаꙗтподаѭ, подаѫ, подаѧ, подаюподаш, подаш, подаашподатъ, подаетъ, подаатъ, подать, подаеть, подаать, подат, подает, подаатподамъ, подаемъ, подаамъ, подамь, подаемь, подаамь, подам, подаем, подаам, подамо, подаемо, подаамоподате, подаете, подаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
подаѭтъ, подаѫтъ, подаѧтъ, подаютъ, подаѭть, подаѫть, подаѧть, подають, подаѭт, подаѫт, подаѧт, подаютподавѣ, подаевѣ, подаавѣподата, подаета, подаатаподате, подаете, подаатеподапода
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
подамъ, подамь, подамподатеподавѣподатаподаꙗхъ, подаꙗхь, подаꙗх, подаѧхъ, подаѧхь, подаѧхподаꙗ, подаѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
подаꙗ, подаѧподаꙗхомъ, подаꙗхомь, подаꙗхом, подаꙗхмꙑ, подаѧхомъ, подаѧхомь, подаѧхомподаꙗсте, подаѧстеподаꙗшѧ, подаꙗшѫ, подаꙗша, подаꙗше, подаꙗхѫ, подаѧшаподаꙗховѣ, подаѧховѣподаꙗста, подаѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
подаꙗсте, подаѧстеподаꙗахъ, подаѣахъ, подаꙗхъ, подаахъ, подаꙗахь, подаѣахь, подаꙗхь, подаахь, подаꙗах, подаѣах, подаꙗх, подаах, подаѧхъ, подаѧхь, подаѧхподаꙗаше, подаѣаше, подаꙗше, подааше, подаѧшеподаꙗаше, подаѣаше, подаꙗше, подааше, подаѧшеподаꙗахомъ, подаѣахомъ, подаꙗхомъ, подаахомъ, подаꙗахомь, подаѣахомь, подаꙗхомь, подаахомь, подаꙗахом, подаѣахом, подаꙗхом, подаахом, подаѧхомъ, подаѧхомь, подаѧхомподаꙗашете, подаѣашете, подаꙗшете, подаашете, подаꙗасте, подаѣасте, подаꙗсте, подаасте, подаѧшете, подаѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
подаꙗахѫ, подаѣахѫ, подаꙗхѫ, подаахѫ, подаꙗахѹ, подаѣахѹ, подаꙗхѹ, подаахѹ, подаѧхѹподаꙗаховѣ, подаѣаховѣ, подаꙗховѣ, подааховѣ, подаѧховѣподаꙗашета, подаѣашета, подаꙗшета, подаашета, подаꙗаста, подаѣаста, подаꙗста, подааста, подаѧшета, подаѧстаподаꙗашете, подаѣашете, подаꙗшете, подаашете, подаꙗасте, подаѣасте, подаꙗсте, подаасте, подаѧшете, подаѧсте
подаꙗт -подаѭ -подаш несв 1. Поднасям, подавам, предлагам [храна и под.] всѣкъ лкъ доброе віно пръвое подаетъ А Йо 2.10 подаѧ пштѫ вьсе пльт С 144.16 сладька брашна подаꙗхѫ мъ С 227.30 мат болтъ. навꙑкъш обꙑамъ крьмт дѣтшть. а пщтꙙ не подамꙑ вдꙙшт С 312.10 Давам на разположение, предоставям. бѭштюмѹ тѧ въ лантѫ. пода дрѹгѹѭ М Лк 6.29 З  пострада. намъ прѣдъѱань подаѧ.  ѹтел҄ь кротост бꙑваѧ С 482.3 2. Прен. Подарявам, правя някой да получи нещо ценно, дарявам тѣмь сꙙ танꙑ податъ даръ С 338.4 лма податъ богъ. глагол҄ѫштмъ даръ С 312.23 нетьлѣн на небесехъ податъ С 155.27 3. Раждам, давам плод [образно] тако  покаанънꙑ постъ. въ малѣ авлѣетъ сѧ прскръбенъ. нъ вь вѣкꙑ радостьнꙑѩ плодꙑ подаетъ СЕ 69b 10 рѫкѫ подаꙗт χεῖρα παρέχω Подавам ръка някому, оказвам помощ, подкрепям нъ на даѭштааго намъ дарꙑ лколюбвааго ба. же  стоѧштемъ намъ. съвръшенѣ дастъ стоꙗт трьпень.  подаѭштꙙ нꙑ отꙿ лѣност ѹтврьждатъ. рѫкѫ намъ подаѧ свого ꙁастѫпа С 522.28—29 слѫ подаꙗт ἐνδυναμόω Укрепвам, засилвам ꙗкоже  дꙗволъ побѣжденъ бꙑстъ. слѫ подаѭштꙋ нама хсѹ С 12.25 подаꙗт сѧ М З А Е СЕ С ЗЛ Гр παρέχω δίδωμι ἐπιδίδωμι ἀντιδίδωμι τίϑημι ἐπαγγέλλω καταλαμβάνω Вж. при подават Нвб