Исторически речник
породт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
породтпорождѫ, порождѹпородшпородтъ, породть, породтпородмъ, породмь, породм, породмопородте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
породѧтъ, породѧть, породѧтпородвѣпородтапородтепородпород
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
породмъ, породмь, породмпородтепородвѣпородтапородхъ, породхь, породхпород
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
породпородхомъ, породхомь, породхом, породхмꙑпородстепородшѧ, породшѫ, породша, породше, породхѫпородховѣпородста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
породстепорождаахъ, порождахъ, порожахъ, порождаахь, порождахь, порожахь, порождаах, порождах, порожахпорождааше, порождаше, порожашепорождааше, порождаше, порожашепорождаахомъ, порождахомъ, порожахомъ, порождаахомь, порождахомь, порожахомь, порождаахом, порождахом, порожахомпорождаашете, порождашете, порожашете, порождаасте, порождасте, порожасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
порождаахѫ, порождахѫ, порожахѫ, порождаахѹ, порождахѹ, порожахѹпорождааховѣ, порождаховѣ, порожаховѣпорождаашета, порождашета, порожашета, порождааста, порождаста, порожастапорождаашете, порождашете, порожашете, порождаасте, порождасте, порожасте
породт -порождѫ -породш св 1. Родя, създам ꙗкоже пород сꙙ отъ женꙑ. да прбꙑвъш грѣхъ ловѣкомъ отъмꙑтъ С 484.4 породвꙑ м ед ὁ γεννήσας Този, който е родил, който е създал тѫ сьдѣлавъ тѣмь цѣсарь бꙑстъ. ꙗкоже  породвꙑ го С 328.7—8 2. Породя, стана причина да се появи нещо, да стане нещо; създам, причиня вьсе бо то пород ꙁъло С 411.21 нъ тꙑ ꙁавст пород сьмрьтꙿ С 389.4 нꙑнꙗ же рꙑбꙑ словесьнꙑѧ  дѹховьнꙑѧ намꙿ породшꙙ. апостолъм ѹловьнꙑ С 496.2 породт сѧ Изч С Гр γεννάω ἀποτίκτω τίκτω ποιέω [вар. κυέω] Нвб породя, пораждам ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА