Исторически речник
помоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
помоватпомѹѭ, помѹѫ, помѹѧ, помѹюпомѹш, помѹеш, помѹѹшпомѹтъ, помѹетъ, помѹѹтъ, помѹть, помѹеть, помѹѹть, помѹт, помѹет, помѹѹтпомѹмъ, помѹемъ, помѹѹмъ, помѹмь, помѹемь, помѹѹмь, помѹм, помѹем, помѹѹм, помѹмо, помѹемо, помѹѹмопомѹте, помѹете, помѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
помѹѭтъ, помѹѫтъ, помѹѧтъ, помѹютъ, помѹѭть, помѹѫть, помѹѧть, помѹють, помѹѭт, помѹѫт, помѹѧт, помѹютпомѹвѣ, помѹевѣ, помѹѹвѣпомѹта, помѹета, помѹѹтапомѹте, помѹете, помѹѹтепомѹпомѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
помѹмъ, помѹмь, помѹмпомѹтепомѹвѣпомѹтапомовахъ, помовахь, помовахпомова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
помовапомовахомъ, помовахомь, помовахом, помовахомꙑпомовастепомовашѧ, помовашѫ, помоваша, помоваше, помовахѫпомоваховѣпомоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
помовастепомоваахъ, помовахъ, помоваахь, помовахь, помоваах, помовахпомовааше, помовашепомовааше, помовашепомоваахомъ, помовахомъ, помоваахомь, помовахомь, помоваахом, помовахомпомоваашете, помовашете, помоваасте, помовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
помоваахѫ, помовахѫ, помоваахѹ, помовахѹпомовааховѣ, помоваховѣпомоваашета, помовашета, помовааста, помовастапомоваашете, помовашете, помоваасте, помовасте
помоват -помѹѭ -помѹш несв Обвинявам, упреквам някого ꙿто мало  велко помоват мѣѧ прѣдаш ѹтелꙗ С 411.13 Изч С Гр ἐγκαλέω Нвб Ø