Исторически речник
послѣдоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
послѣдоватпослѣдѹѭ, послѣдѹѫ, послѣдѹѧ, послѣдѹюпослѣдѹш, послѣдѹеш, послѣдѹѹшпослѣдѹтъ, послѣдѹетъ, послѣдѹѹтъ, послѣдѹть, послѣдѹеть, послѣдѹѹть, послѣдѹт, послѣдѹет, послѣдѹѹтпослѣдѹмъ, послѣдѹемъ, послѣдѹѹмъ, послѣдѹмь, послѣдѹемь, послѣдѹѹмь, послѣдѹм, послѣдѹем, послѣдѹѹм, послѣдѹмо, послѣдѹемо, послѣдѹѹмопослѣдѹте, послѣдѹете, послѣдѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
послѣдѹѭтъ, послѣдѹѫтъ, послѣдѹѧтъ, послѣдѹютъ, послѣдѹѭть, послѣдѹѫть, послѣдѹѧть, послѣдѹють, послѣдѹѭт, послѣдѹѫт, послѣдѹѧт, послѣдѹютпослѣдѹвѣ, послѣдѹевѣ, послѣдѹѹвѣпослѣдѹта, послѣдѹета, послѣдѹѹтапослѣдѹте, послѣдѹете, послѣдѹѹтепослѣдѹпослѣдѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
послѣдѹмъ, послѣдѹмь, послѣдѹмпослѣдѹтепослѣдѹвѣпослѣдѹтапослѣдовахъ, послѣдовахь, послѣдовахпослѣдова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
послѣдовапослѣдовахомъ, послѣдовахомь, послѣдовахом, послѣдовахомꙑпослѣдовастепослѣдовашѧ, послѣдовашѫ, послѣдоваша, послѣдоваше, послѣдовахѫпослѣдоваховѣпослѣдоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
послѣдовастепослѣдоваахъ, послѣдовахъ, послѣдоваахь, послѣдовахь, послѣдоваах, послѣдовахпослѣдовааше, послѣдовашепослѣдовааше, послѣдовашепослѣдоваахомъ, послѣдовахомъ, послѣдоваахомь, послѣдовахомь, послѣдоваахом, послѣдовахомпослѣдоваашете, послѣдовашете, послѣдоваасте, послѣдовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
послѣдоваахѫ, послѣдовахѫ, послѣдоваахѹ, послѣдовахѹпослѣдовааховѣ, послѣдоваховѣпослѣдоваашета, послѣдовашета, послѣдовааста, послѣдовастапослѣдоваашете, послѣдовашете, послѣдоваасте, послѣдовасте
послѣдоват -послѣдѹѭ -послѣдѹш несв 1. Следвам, движа се, вървя след някого или нещо послѣдовааше сві народъ мъногъ А Мк 5.24 У съ ... обраштъ сѧ послѣдѹѭштѹмѹ народѹ рее М Лк 7.9 З А вдѣхомъ едного ... ꙇже не ходтъ по насъ. ꙇ въꙁбранхомъ емѹ. ѣко не послѣдова намъ М Мк 9.38 З тѣмꙿже  сꙿндошꙙ тъгда текѫште въкꙋпѣ.  послѣдѹѭште богов  господ на гробьнаꙗ  вьсе ꙁем глѫбьшаꙗ. ѹмьрьшмъ отъ вѣка подъ ꙁемьѭ жлшта. ꙁвест окованꙑѧ отъ вѣка С 464.3 Образно. ꙇ стопамъ послѣдоват. велкааго прка лѩ СЕ 99а 26 2. Прен. Ръководен съм от определен принцип, следвам примера на някого тꙑ ... ход по ꙁаповѣдемъ гнѣмъ прсно. послѣдѹѩ повелѣнемъ его СЕ 89а 23—24 браⷮ҇ наⷲ҇ сь. премⷧетъ аналавъ ... вьꙁемъ крстъ на рамо свое. ꙇ послѣдѹѩ влаⷣ҇цѣ хѹ. ръцѣмъ СЕ 97а 9—10 ꙁакономъ вашмъ послѣдѹте С 138.6 послѣдѹѭще м мн Тези, които следват примера на някого; последователите ꙇсхе ... дажд намъ послѣдѹѭщмъ. стꙑѩ аплꙑ твоѩ. въ мѧ твое въставт сего СЕ 44а 6—7 М З А У СЕ С Гр ἀκολουϑέω κατακολουϑέω [ὁ] σύνδρομος Нвб последвам, последувам остар диал ОА ВА АК Бот НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА