Исторически речник
подават  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
подаватподаваѭ, подаваѫ, подаваѧ, подаваюподаваш, подаваеш, подаваашподаватъ, подаваетъ, подаваатъ, подавать, подаваеть, подаваать, подават, подавает, подаваатподавамъ, подаваемъ, подаваамъ, подавамь, подаваемь, подаваамь, подавам, подаваем, подаваам, подавамо, подаваемо, подаваамоподавате, подаваете, подаваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
подаваѭтъ, подаваѫтъ, подаваѧтъ, подаваютъ, подаваѭть, подаваѫть, подаваѧть, подавають, подаваѭт, подаваѫт, подаваѧт, подаваютподававѣ, подаваевѣ, подаваавѣподавата, подаваета, подаваатаподавате, подаваете, подаваатеподаваподава
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
подавамъ, подавамь, подавамподаватеподававѣподаватаподавахъ, подавахь, подавахподава
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
подаваподавахомъ, подавахомь, подавахом, подавахмꙑподавастеподавашѧ, подавашѫ, подаваша, подаваше, подавахѫподаваховѣподаваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
подавастеподаваахъ, подавахъ, подаваахь, подавахь, подаваах, подавахподавааше, подавашеподавааше, подавашеподаваахомъ, подавахомъ, подаваахомь, подавахомь, подаваахом, подавахомподаваашете, подавашете, подаваасте, подавасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
подаваахѫ, подавахѫ, подаваахѹ, подавахѹподавааховѣ, подаваховѣподаваашета, подавашета, подавааста, подавастаподаваашете, подавашете, подаваасте, подавасте
подават -подаваѭ -подаваш несв 1. Давам някому нещо, снабдявам с нещо гі бже ... сътворе нбо  ꙁемⷧ҇ѭ ... подаваѩ сѣмѧ сѣѭщюмѹ СЕ 12b 8—9 Образно. ав же вь немь оѭ ѫтробѫ.  н въ едноже поꙁьр его. нъ  накаꙁанемь на къжъдо день ѹтвръждаѩ его. ꙇ тѣлесънаа трѣбованѣ обло подава СЕ 83b 3 2. В съчет. с някои същ. означава действие със значението на съответното съществително нъ  ште бо  то прмꙑшл҄ено бꙑстъ. бан҄ѣ блꙁъ. скорѫ помошть прбѣгаѭштмъ подаваѭшт С 92.22 ꙗкоже жрьтва жва благопрѧтъна тебѣ ... добро прношен ... с словеса ѹтѣшьнаꙗ. подаваѭште дрѹгъ дрѹгѹ.  дрѹгъ дрѹга поѹштаѭште. ꙗкоже се страждѫ на рат творꙙште. ношть проваждаахѫ С 91.27—28 Изч СЕ С Гр ἐπιχορηγέω ἐπαγγέλλομαι ἐνδίδωμι Нвб Срв подавам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА