Исторически речник
подълагат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
подълагатподълагаѭ, подълагаѫ, подълагаѧ, подълагаюподълагаш, подълагаеш, подълагаашподълагатъ, подълагаетъ, подълагаатъ, подълагать, подълагаеть, подълагаать, подълагат, подълагает, подълагаатподълагамъ, подълагаемъ, подълагаамъ, подълагамь, подълагаемь, подълагаамь, подълагам, подълагаем, подълагаам, подълагамо, подълагаемо, подълагаамоподълагате, подълагаете, подълагаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
подълагаѭтъ, подълагаѫтъ, подълагаѧтъ, подълагаютъ, подълагаѭть, подълагаѫть, подълагаѧть, подълагають, подълагаѭт, подълагаѫт, подълагаѧт, подълагаютподълагавѣ, подълагаевѣ, подълагаавѣподълагата, подълагаета, подълагаатаподълагате, подълагаете, подълагаатеподълагаподълага
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
подълагамъ, подълагамь, подълагамподълагатеподълагавѣподълагатаподълагахъ, подълагахь, подълагахподълага
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
подълагаподълагахомъ, подълагахомь, подълагахом, подълагахмꙑподълагастеподълагашѧ, подълагашѫ, подълагаша, подълагаше, подълагахѫподълагаховѣподълагаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
подълагастеподълагаахъ, подълагахъ, подълагаахь, подълагахь, подълагаах, подълагахподълагааше, подълагашеподълагааше, подълагашеподълагаахомъ, подълагахомъ, подълагаахомь, подълагахомь, подълагаахом, подълагахомподълагаашете, подълагашете, подълагаасте, подълагасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
подълагаахѫ, подълагахѫ, подълагаахѹ, подълагахѹподълагааховѣ, подълагаховѣподълагаашета, подълагашета, подълагааста, подълагастаподълагаашете, подълагашете, подълагаасте, подълагасте
подълагат -подълагаѭ -подълагаш несв Подлагам, слагам под нещо нктоже ѹбѹ свѣтльнка въжегъ. покрꙑваатъ его съсѫдомь. л подъ одръ подълагаатъ М Лк 8.16 прстѫп подъ ꙗръмъ вꙑѭ подълагаѧ С 533.21—22 Изч М С Гр τίϑημι Нвб подлагам ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА