Исторически речник
подат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
податподамь, подамподас, подадешподастъ, подадетъ, подасть, подадеть, подаст, подадетподамъ, подамь, подаме, подамꙑ, подамо, подадемъ, подадемь, подадем, подадемꙑ, подадемоподасте, подадете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
подадѧтъ, подадѫтъ, подадѹтъ, подадѧть, подадѫть, подадѹть, подадѧт, подадѫт, подадѹтподавѣ, подадевѣподаста, подадетаподасте, подадетеподаждь, подаждподаждь, подажд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
подадмъ, подадѣмъ, подадмь, подадѣмь, подадм, подадѣмподадте, подадѣтеподадвѣ, подадѣвѣподадта, подадѣтаподахъ, подадохъ, подахь, подадохь, подадохподастъ, подасть, пода, подаде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
подастъ, подасть, пода, подадеподахомъ, подадохомъ, подахомь, подадохомь, подахом, подадохом, подадохмꙑподасте, подадостеподашѧ, подашѫ, подаша, подаше, подадошѧ, подадошѫ, подадоша, подадоше, подадохѫподаховѣ, подадоховѣподасте, подадосте
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
подасте, подадостеподадѣахъ, подадѣхъ, подадѧхъ, подадѣахь, подадѣхь, подадѧхь, подадѣах, подадѣх, подадѧхподадѣаше, подадѣше, подадѧшеподадѣаше, подадѣше, подадѧшеподадѣахомъ, подадѣхомъ, подадѧхомъ, подадѣахомь, подадѣхомь, подадѧхомь, подадѣахом, подадѣхом, подадѧхомподадѣашете, подадѣшете, подадѣасте, подадѣсте, подадѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
подадѣахѫ, подадѣхѫ, подадѣахѹ, подадѣхѹ, подадѧхѹподадѣаховѣ, подадѣховѣ, подадѧховѣподадѣашета, подадѣшета, подадѣаста, подадѣста, подадѧстаподадѣашете, подадѣшете, подадѣасте, подадѣсте, подадѧсте
подат -подамь -подас св 1. Подам, поднеса, предложа л аще рꙑбꙑ простъ. еда ꙁмьѭ подастъ емѹ М Мт 7.10 З. Срв.Лк 11.11 М З А СК л кто естъ отъ васъ лвкъ. егоже аще простъ снъ сво хлѣба. еда камень подастъ емѹ М Мт 7.9 Срв.Лк 11.11 М З А СК тъ естъ емѹже аꙁъ омоъ хлѣбъ подамъ М Йо 13.26 З гі бже нашъ ... подавъшааго деснцеѭ твоеѭ. хлѣбъ тво мнѣ ... съхран мѧ СЕ 36а 19 подамъ же мѹ брашъно.  простеръ рѫкѫ вьꙁемъ да ꙗстъ С 27.27 мат ꙙдолюба. подавъш съсъ младеньцѹ С 312.3 тр смокв род. ѧже вьꙁьмъ старцъ ... ꙁѣ ... подавъ  ѹенкома свома по малѹ С 300.27 Раздам. прѩтъ же хлѣбъ с.  хвалѫ въꙁдавъ. подастъ ѹенкомъ М Йо 6.11 З 2. Прич. мин. страд. като прил. поданъ, –ꙑ Даден, даруван прѣжде бꙑвъшꙙѧ мѹ ножьнꙑѧ болѣꙁн. же славꙙ ба о поданѣ мѹ цѣльбѣ. конь прведе С 564.30 3. Предоставя, преотстъпя ꙇмѣѩ дьвѣ рꙁѣ да подастъ не мѫштѹмѹ М Лк 3.11 СК да мѫще гобеꙁе твое. подадѧтъ  нщмъ СЕ 13а 4 достотъ мѣсто мѹ подат С 548.18 4. Прен. Подаря, направя някой да получи нещо ценно, дам подажд намъ любовь своѭ СЕ 11а 8 молѭ тѧ гі ... да тꙑ м ралъ. жвотъ  млость подат СЕ 72а 22 а простꙑн҄ѫ на сетъно пршъдъї пода С 342.3 рѫкѫ подат χεῖρα ὀρέγω Подам ръка някому, подкрепя ꙁъходꙙштѹ вталӱ ꙁ водꙑ. подастъ мѹ рѫкѫ мѫенкъ С 235.20—21 пода мѹ рѫкѫ прѣдъ всѣмь народомъ ... въстав же го ... сътвор  съ собоѭ ходт С 563.2 подат ѫꙁнкѹ.  долѣ лежꙙштѹѹмѹ рѫкѫ  покааньꙗ бꙑль С 522.14—15 слѫ подат ἐνδυναμόω Дам сила, подкрепя гі волеѭ твоеѭ подаждь добротѣ моеі сілѫ СП 29.8 вꙿсевлко гі ... бѫд м помощьнкъ. ꙇ бѫд м подавъꙶ- слѫ СЕ 72b 6 мнѣ же слѫ пода  ѹкрѣп мꙙ С 112.13—14 слѹхъ подат Вслушам се внимателно сьде м нꙑнꙗ слѹхъ подадте мол҄ѭ С 533.26 М З А СК СП СЕ С Р Гр δίδωμι διαδίδωμι ἐπιδίδωμι μεταδίδωμι παρέχω χαρίζομαι κληροδοτέω μετέχω βραβεύω προστίϑημι ὑποβάλλω ὀρέγω παρέχομαι δωρέομαι Нвб подам ОА ВА АК Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА