Исторически речник
покаꙁат [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
покаꙁатпокажѫ, покаꙁаѭ, покаꙁаѫ, покаꙁаѧ, покажѹ, покаꙁаюпокажеш, покаꙁаш, покаꙁаеш, покаꙁаатъпокажетъ, покаꙁатъ, покаꙁаетъ, покаꙁаатъ, покажеть, покаꙁать, покаꙁаеть, покаꙁаать, покажет, покаꙁат, покаꙁает, покаꙁаатпокажемъ, покаꙁамъ, покаꙁаемъ, покаꙁаамъ, покажемь, покаꙁамь, покаꙁаемь, покаꙁаамь, покажем, покаꙁам, покаꙁаем, покаꙁаам, покажемо, покаꙁамо, покаꙁаемо, покаꙁаамопокажете, покаꙁате, покаꙁаете, покаꙁаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
покажѫтъ, покаꙁаѭтъ, покаꙁаѫтъ, покаꙁаѧтъ, покажѹтъ, покаꙁаютъ, покажѫть, покаꙁаѭть, покаꙁаѫть, покаꙁаѧть, покажѹть, покаꙁають, покажѫт, покаꙁаѭт, покаꙁаѫт, покаꙁаѧт, покажѹт, покаꙁаютпокажевѣ, покаꙁавѣ, покаꙁаевѣ, покаꙁаавѣпокажета, покаꙁата, покаꙁаета, покаꙁаатапокажете, покаꙁате, покаꙁаете, покаꙁаатепокаж, покаꙁапокаж, покаꙁа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
покажмъ, покаꙁамъ, покажѣмъ, покажамъ, покажмь, покаꙁамь, покажѣмь, покажамь, покажм, покаꙁам, покажѣм, покажампокажте, покаꙁате, покажѣте, покажатепокажвѣ, покаꙁавѣ, покажѣвѣ, покажавѣпокажта, покаꙁата, покажѣта, покажатапокаꙁахъ, покаꙁахь, покаꙁахпокаꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
покаꙁапокаꙁахомъ, покаꙁахомь, покаꙁахом, покаꙁахмꙑпокаꙁастепокаꙁашѧ, покаꙁашѫ, покаꙁаша, покаꙁаше, покаꙁахѫпокаꙁаховѣпокаꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
покаꙁастепокаꙁаахъ, покаꙁахъ, покаꙁаахь, покаꙁахь, покаꙁаах, покаꙁахпокаꙁааше, покаꙁашепокаꙁааше, покаꙁашепокаꙁаахомъ, покаꙁахомъ, покаꙁаахомь, покаꙁахомь, покаꙁаахом, покаꙁахомпокаꙁаашете, покаꙁашете, покаꙁаасте, покаꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
покаꙁаахѫ, покаꙁахѫ, покаꙁаахѹ, покаꙁахѹпокаꙁааховѣ, покаꙁаховѣпокаꙁаашета, покаꙁашета, покаꙁааста, покаꙁастапокаꙁаашете, покаꙁашете, покаꙁаасте, покаꙁасте
покаꙁат -покаꙁаѭ -покаꙁаш несв св 1. Показвам, давам да се види, представям за разглеждане покажте м склѧꙁъ кнъсънꙑ М Мт 22.19 ЗI А СК ꙇ тъ вама покажетъ горьнцѫ велѭ М Мк 14.15 З. Срв.Лк 22.12 М З покажѣте м пѣнѧѕъ М Лк 20.24 З ꙇ се рекъ покаꙁа мъ рѫцѣ  ноѕѣ М Лк 24.40А Срв.Йо 20.20 М А О нкътоже бо таѩ врѣдъ сво. а не покаꙁаѩ его враю. т ꙇцѣлѣетъ СЕ 68а 8 аште не пожьреш. то мѫма тꙙ покажѫ вьсѣмъ С 156.12 покаꙁааше лце сво С 117.19 покажѫ врагомъ ꙗꙁвѫ ... да вдꙙтъ юде гоже сѫ пробол С 504.15 2. Давам да се разбере, да се узнае покаꙁахъ ѣко невъꙁможъно наінаѭтъ К 5а 26 же ѹспѣшьно вамъ въ ратехъ покаꙁасте.  добьсть дрѹжнѣ сво. покажате  нꙑн҄ѣ дꙿноглась ваше С 69.20, 21—22 покаж їмъ ꙗко тꙑ с днъ бъ С 22.8 покажѫ вамъ кого ьтете  кꙿто стъ богъ вашъ С 27.21—22 прд ...  покаж ꙗко мꙙ тво велко стъ С 159.14 да покажетъ ꙗко нѣстъ сѫпротвь богѹ С 308.14 да покажетъ ꙗко тъ стъ господь обомъ С 322.4 ꙙсто глаголааше. днъ отъ васъ прѣдастъ мꙙ. нь не ꙗвѣ го покаꙁа С 412.26 Означавам. по семь  оно покаꙁатъ. ꙗко сънъ сьмрьть стъ С 372.13 3. Показвам къде се намира нещо, посочвам то м дасте  покажѫ вамъ мѣсто. жде стъ скомꙑ вам савнъ С 145.22 грꙙд  покаж намъ. да вдмъ ꙁвѣстьнѣ мѣсто то С 218.29 4. Проявявам нещо, изявявам, показвам по схъ же трѹдѣхъ ... покаꙁавъ своѭ вѣрѫ ... жтю конецъ съконьа С 51.26 толко множьство штедротъ покаꙁа о мьнѣ прѣмлоствꙑ гь С 123.7 тебе дного нꙑнѣѹ вьꙁъпѭ. да съ странꙑ ходꙙштмъ покажѫ слѫ С 311.9 покаꙁа велкѫ вѣрѫ С 408.12 вдш л коль ꙙсто се помнатъ. потрѣбьнѫ покаꙁаѧ млость С 375.7 нъ обае пон҄еже поѹштен покаꙁашꙙ ... того рад небо прѧшꙙ С 378.29— 30 жꙁньно покаꙁа бесрам С 394.23 5. Разяснявам, излагам; наставлявам, поучавам тѣхъ же  кꙿн҄гꙑ мльꙙштꙙ подражанмъ покаꙁаѭтъ. такожде же  мꙑ въспомꙙнемъ С 83.15 се же  рее л пртьеѭ съкаꙁаѧ.  вьсꙑнꙗѧ ѭ л покаꙁаѧ С 374.3 платъ на дьстѣ стнѫ покаꙁа С 403.14 покаꙁахъ. ꙗко немоштьна нанате дѣлеса С 413.21 6. Принасям [печалба] овъ множа  овъ же хѹжде прносъ покаꙁаста С 376.9—10 М З А СК Б О Е СЕ ТФ К С ЗЛ Гр δείκνυμι ἐπιδείκνυμι ἐπιδείκνυμαι ὑποδείκνυμι ἐνδείκνυμι ἐνδείκνυμαι ἀποδείκνυμι ἀναδείκνυμι ποιέω γνωρίζω γράφω ἐμφαίνω καϑίστημι μηνύω εἰσάγω Нвб покажа [се], показвам [се] ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА