Исторически речник
правъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
правъ, правьправаправѹправъ, правьправаправомь, правомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
правѣправе, правꙑправправъ, правьправомъ, правомьправꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
правꙑправѣхъ, правѣхьправаправѹправомаправо
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
праваправѹправоправаправомь, правомъправѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
праваправъ, правьправомъ, правомьправаправꙑправѣхъ, правѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
правѣправѹправомаправаправꙑ, правѫправѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
правѫ, правѹправоѭ, правоѫ, правоѧ, правоюправѣправꙑправъ, правьправамъ, правамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
правꙑправамправахъ, правахьправѣправѹправама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
правꙑ, правꙑ, правоправаго, праваего, правааго, праваго, правого, правога, правгоправѹмѹ, правѹемѹ, правѹѹмѹ, правѹмѹ, правоомѹ, правомѹ, правоѹмѹ, правмѹправꙑ, правꙑ, правоправаго, праваего, правааго, праваго, правого, правога, правгоправꙑмь, правꙑмь, правꙑмъ, правꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
правѣмь, правѣемь, правѣѣмь, правѣамь, правѣмь, правѣмъ, правѣемъ, правѣѣмъ, правѣамъ, правѣмъ, правомь, правомъправꙑ, правꙑ, правоправправꙑхъ, правꙑхъ, правꙑхь, правꙑхь, правѣхъ, правѣхьправꙑмъ, правꙑмъ, правꙑмь, правꙑмь, правѣмъ, правѣмьправꙑѧ, правꙑꙗ, правꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
правꙑм, правꙑмправꙑхъ, правꙑхъ, правꙑхь, правꙑхьправаꙗ, праваа, праваѣправѹю, правоюправꙑма, правꙑмаправо, правое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
праваго, праваего, правааго, праваго, правого, правога, правгоправѹмѹ, правѹемѹ, правѹѹмѹ, правѹмѹ, правоомѹ, правомѹ, правоѹмѹ, правмѹправо, правоеправаго, праваего, правааго, праваго, правого, правога, правгоправꙑмь, правꙑмь, правꙑмъ, правꙑмъправѣмь, правѣемь, правѣѣмь, правѣамь, правѣмь, правѣмъ, правѣемъ, правѣѣмъ, правѣамъ, правѣмъ, правомь, правомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
право, правоеправаꙗ, праваа, праваѣ, праваѧправꙑхъ, правꙑхъ, правꙑхь, правꙑхь, правѣхъ, правѣхьправꙑмъ, правꙑмъ, правꙑмь, правꙑмь, правѣмъ, правѣмьправаꙗ, праваа, праваѣ, праваѧправꙑм, правꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
правꙑхъ, правꙑхъ, правꙑхь, правꙑхьправѣправѹю, правоюправꙑма, правꙑмаправаꙗ, праваа, праваѣ, праваѧправꙑѧ, правꙑꙗ, правѫѭ, правꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
правѣ, правоправѫѭ, правѹю, правоѭ, правоюправѫѭ, правоѫ, правоѧ, правоюправѣправꙑѧ, правꙑꙗ, правꙑеправꙑхъ, правꙑхъ, правѣхъ, правꙑхь, правꙑхь, правѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
правꙑмъ, правꙑмъ, правѣмъ, правꙑмь, правꙑмь, правѣмьправꙑѧ, правꙑꙗ, правꙑеправꙑм, правꙑмправꙑхъ, правꙑхъ, правꙑхь, правꙑхьправѣправѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
правꙑма, правꙑмаправѣ, правѣшправѣшаправѣшѹ, правѣшюправѣправѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
правѣшемь, правѣшемъправѣшправѣправѣше, правѣшправѣшь, правѣшъправѣшемъ, правѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
правѣшѧправѣшправѣшхъ, правѣшхьправѣшаправѣшѹ, правѣшюправѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
правѣе, правѣ, правѣшеправѣшаправѣшѹ, правѣшюправѣе, правѣ, правѣшеправѣшаправѣшемь, правѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
правѣшправѣе, правѣправѣша, правѣшправѣшь, правѣшъправѣшемъ, правѣшемьправѣша, правѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
правѣшправѣшхъ, правѣшхьправѣшправѣшѹ, правѣшюправѣшемаправѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
правѣшѧ, правѣшѫ, правѣшеправѣшправѣшѫ, правѣшѧ, правѣшѹправѣшеѭ, правѣшеѫ, правѣшеѧ, правѣшеюправѣшправѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
правѣшѧ, правѣшѫ, правѣшеправѣшь, правѣшъправѣшамъ, правѣшамьправѣшѧ, правѣше, правѣшѫправѣшамправѣшахъ, правѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
правѣшправѣшѹ, правѣшюправѣшамаправѣ, правѣшправѣшаго, правѣшаего, правѣшааго, правѣшагоправѣшѹмѹ, правѣшѹемѹ, правѣшѹѹмѹ, правѣшѹмѹ, правѣшюмѹ, правѣшюемѹ, правѣшюѹмѹ, правѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
правѣправѣшаго, правѣшаего, правѣшааго, правѣшагоправѣшмь, правѣшмь, правѣшмъ, правѣшмъправѣшмь, правѣшмь, правѣшмъ, правѣшмъправѣправѣше, правѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
правѣшхъ, правѣшхъ, правѣшхь, правѣшхьправѣшмъ, правѣшмъ, правѣшмьправѣшѧѧ, правѣшее, правѣшѫѫправѣшм, правѣшмправѣшхъ, правѣшхъ, правѣшхьправѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
правѣшѹю, правѣшююправѣшма, правѣшмаправѣе, правѣ, правѣшее, правѣшеправѣшаго, правѣшаего, правѣшааго, правѣшагоправѣшѹмѹ, правѣшѹемѹ, правѣшѹѹмѹ, правѣшѹмѹ, правѣшюмѹ, правѣшюемѹ, правѣшюѹмѹ, правѣшюмѹправѣе, правѣ, правѣшее, правѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
правѣшаго, правѣшаего, правѣшааго, правѣшагоправѣшмь, правѣшмь, правѣшмъ, правѣшмъправѣшмь, правѣшмь, правѣшмъ, правѣшмъправѣе, правѣ, правѣшее, правѣшеправѣшаꙗ, правѣшаѣ, правѣшаѧправѣшхъ, правѣшхъ, правѣшхь, правѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
правѣшмъ, правѣшмъ, правѣшмьправѣшаꙗ, правѣшаѣ, правѣшаѧправѣшм, правѣшмправѣшхъ, правѣшхъ, правѣшхьправѣшправѣшѹю, правѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
правѣшма, правѣшмаправѣшꙗ, правѣшѣ, правѣшаꙗправѣшѧѧ, правѣшѧѩ, правѣшѫѫ, правѣшаѧ, правѣшее, правѣшеѥправѣшправѣшѫѫ, правѣшѫѭ, правѣшѧѧ, правѣшѧѩ, правѣшююправѣшѫѫ, правѣшѫѭ, правѣшѧѧ, правѣшѧѩ, правѣшюю, правѣшеѭ, правѣшеѫ, правѣшеѧ, правѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
правѣшправѣшꙗ, правѣшѣправѣшѧѧ, правѣшѧѩ, правѣшѫѫ, правѣшаѧ, правѣшее, правѣшеѥправѣшхъ, правѣшхъ, правѣшхь, правѣшхьправѣшмъ, правѣшмъ, правѣшмь, правѣшмьправѣшѧѧ, правѣшѧѩ, правѣшѫѫ, правѣшаѧ, правѣшее, правѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
правѣшм, правѣшмправѣшхъ, правѣшхъ, правѣшхь, правѣшхьправѣшправѣшѹю, правѣшююправѣшма, правѣшма
правъ -ꙑ прил 1. Прав, без извивки ѹготовте пѫть гнь. правꙑ творт стъѕѧ его М Мк 1.3 З, А, СК, Б. Срв.Лк 3.4 М, З, А, СК;Мт 3.3 А СК 2. Прен. Правилен, верен ꙁаконъ положі мънѣ гі пѫть твоі. ї наставі мѩ на стьѕѫ правѫѭ СП 26.11 да проповѣстъ дѣлꙑ благꙑ мдⷧ҇е твое. вь правꙑ пѫть ходѧ покаанемь. къ црствью твоемѹ СЕ 26а 11 дѣлтелю болѧщмъ ... навестъ насъ на пѫть правꙑ ... молѭ т сѧ СЕ 41а 7 навед мѧ на пѫть тво правꙑ. ꙇ довед мѧ оца твоего СЕ 36b 2 ꙁде же пае ꙗкоже правꙑ пѫть велтъ еуаггелѧ С 547.4 Прен.Правдив, който отговаря на истината, истинен. въспоіте емѹ пѣснъ новѫ ... ѣко право слово гне СП 32.4 3. Прен. Справедлив, честен благо і правъ гь. сего раді ꙁаконъ дасть съгрѣшаѭштеімъ пѫть СП 24.8 Срв. СЕ74b 24 СП91.16 правьденъ ес гі ї правї сѫд твої СП 118.137 4. Прен. Прям, искрен, непокварен хваліте сѩ въсѩ въсі праві сръдъцемъ СП 31.11 похвалѩтъ сѩ вьсі праві срдцемъ СП 63.11 Чист, непорочен. ї дхъ правъ обнові въ ѫтробѣ моеі СП 50.12 5. Като същ. право ср ед права ср мн δικαιοσύνη, εὐϑύτης, τὰ εὐϑεῖα Правда, истина ѣще вь рѣснотѫ ѹбо право глте право сѫдіте снові лві СП 57.2 ѣко правъденъ гь  правъдѫ вьꙁлюбі. права відѣ лце его СП 10.7 6. Като същ. прав[] м мн [οἱ] εὐϑεῖς a) Прямите, искрените, непокварените хора пробаві мілостъ твоѭ вѣдѫщімꙶъ тѩ. і правъдѫ твоѭ правꙑімъ сръдъцемъ СП 35.11 състрѣлѣті въ мракь правꙑѩ сръдьцемь СП 10.3 b) Праведниците радѹіте сѩ праведъніі о гі правꙑмъ побаетъ (!) похвала СП 32.1 сілъно на ꙁемлі бѫдетъ сѣмѩ его. родъ правъїхъ блствітъ сѩ СП 111.2 восѣ во тъмѣ свѣтъ правъїїмъ СП 111.4 неꙁълобіві і праві пріплѣхѫ сѩ мнѣ СП 24.21 Срв. СЕ75b 4 7. Като същ. праваꙗ ср мн [ἡ] εὐϑεῖα, вар. [αἱ] εὐϑεῖαι Прави пътища, пътища без извивки ꙇ бѫдѫтъ стръпътънаѣ въ праваѣ. ꙇ остр въ пѫт гладъкꙑ М Лк 3.5 З А СК въ правѫѭ ходвъше οἱ κατορϑοῦντες Праведниците  же ьстьномъ бꙑт въ правѫѭ ходвъшмꙿ С 412.30 праваꙗ вѣра ἡ ὀρϑόδοξος πίστις, ἡ ὀρϑότομος πίστις, ἡ ὀρϑὴ πίστις, ὀρϑοδοξία Истинската, правилната вяра дръжавѫ ꙁаконнѫѫ. црстве бжемъ мано ... мше ревнтеле прав.. ..рѣ [прав(ѣ) (вѣ)рѣ, Мирчев, Кодов, с. 262] бꙑст(е) Е 5а 5 ѡ ѹме правꙑѧ вѣрꙑ іспльн҄енъ С 63.27 поѹст ѧ да сѧ помолꙙтъ владꙑцѣ хсѹ. да съпоборетъ ꙁа стнънѫѭ  правѫѭ вѣрѫ С 189.2 цѣсарь.  ... сак вьсѣьскꙑ сꙙ дѣашꙙ прсъвъкѹпт ѧ хотꙙште. къ правѣ  кѹпꙿносѫштьнѣ вѣрѣ С 201.26 праваꙗ ѹеньꙗ τὰ δόγματα Правилно, истинско учение каа бо пол҄ьꙃѣ еже вѣдѣт. о бꙃѣ праваꙗ ѹенꙗ добрѣ. а блѫдъ дѣат срамьнѣ Х II Вб 10—11 ѹеньꙗ правꙑѩ вѣрꙑ τὰ δόγματα Учение за християнската вяра да н ѹенꙗ правꙑꙙ вѣрꙑ. беꙁ дѣлъ благъ прꙙтъна бѹ. н дѣла твормаꙗ беꙁ благоестьнꙑхъ ѹен. прꙙтъна сѫтъ отъ ба ХЛ II Вб 3 М З А СК Б Е СП СЕ С Х Гр εὐϑύς εὐϑής [τῆς] δικαιοσύνης Нвб прав ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Право бърдо МИ СНМБ Правец МИ ГХ,МИМ