Исторически речник
поѹстт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
поѹсттпоѹщѫ, поѹщѹпоѹстшпоѹсттъ, поѹстть, поѹсттпоѹстмъ, поѹстмь, поѹстм, поѹстмопоѹстте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
поѹстѧтъ, поѹстѧть, поѹстѧтпоѹствѣпоѹсттапоѹсттепоѹстпоѹст
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
поѹстмъ, поѹстмь, поѹстмпоѹсттепоѹствѣпоѹсттапоѹстхъ, поѹстхь, поѹстхпоѹст
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
поѹстпоѹстхомъ, поѹстхомь, поѹстхом, поѹстхмꙑпоѹстстепоѹстшѧ, поѹстшѫ, поѹстша, поѹстше, поѹстхѫпоѹстховѣпоѹстста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
поѹстстепоѹщаахъ, поѹщахъ, поѹщаахь, поѹщахь, поѹщаах, поѹщахпоѹщааше, поѹщашепоѹщааше, поѹщашепоѹщаахомъ, поѹщахомъ, поѹщаахомь, поѹщахомь, поѹщаахом, поѹщахомпоѹщаашете, поѹщашете, поѹщаасте, поѹщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
поѹщаахѫ, поѹщахѫ, поѹщаахѹ, поѹщахѹпоѹщааховѣ, поѹщаховѣпоѹщаашета, поѹщашета, поѹщааста, поѹщастапоѹщаашете, поѹщашете, поѹщаасте, поѹщасте
поѹстт -поѹщѫ -поѹстш св 1. Подтикна, подбудя, склоня многꙑ поѹстшꙙ на мѫжьство обо С 83.11—12 поѹст ѧ да сꙙ помолꙙтъ владꙑцѣ С 188.30 да  сего на покаан пѹстть [!] С 359.20 нкомѹже отъ ловѣкъ да не творте пакост н на коже ꙁъло дѣло  скврънаво пꙋстт [!] С 37.13—14 2. Напомня, предупредя подоба т бѣ глаголат поѹстт. сьвѣтъ творт С 377.9 Изч С Гр ἐπεγείρω ἀξιόω ἐλαύνω ὑποβάλλω παραινέω Нвб Срв наустя ВА НГер наустям ЕтМл науствам НГер