Исторически речник
попрат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
попратпопраѭ, попраѫ, попраѧ, попраюпопраш, попраеш, попраашпопратъ, попраетъ, попраатъ, попрать, попраеть, попраать, попрат, попрает, попраатпопрамъ, попраемъ, попраамъ, попрамь, попраемь, попраамь, попрам, попраем, попраам, попрамо, попраемо, попраамопопрате, попраете, попраате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
попраѭтъ, попраѫтъ, попраѧтъ, попраютъ, попраѭть, попраѫть, попраѧть, попрають, попраѭт, попраѫт, попраѧт, попраютпоправѣ, попраевѣ, попраавѣпопрата, попраета, попраатапопрате, попраете, попраатепопрапопра
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
попрамъ, попрамь, попрампопратепоправѣпопратапопрахъ, попрахь, попрахпопра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
попрапопрахомъ, попрахомь, попрахом, попрахмꙑпопрастепопрашѧ, попрашѫ, попраша, попраше, попрахѫпопраховѣпопраста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
попрастепопраахъ, попрахъ, попраахь, попрахь, попраах, попрахпопрааше, попрашепопрааше, попрашепопраахомъ, попрахомъ, попраахомь, попрахомь, попраахом, попрахомпопраашете, попрашете, попраасте, попрасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
попраахѫ, попрахѫ, попраахѹ, попрахѹпопрааховѣ, попраховѣпопраашета, попрашета, попрааста, попрастапопраашете, попрашете, попраасте, попрасте
попрат -попраѭ -попраш несв Стъпквам, тъпча ѣко попраахѫ дрѹгъ дрѹга М Лк 12.1 ꙇ ерслмъ бѫдетъ попраемъ ѩꙁкꙑ М Лк 21.24 З аште же соль ѹбоѣеть ... ньсомѹже бѫдетъ къ томѹ да ꙇсꙑпана бѫдетъ вънъ. ꙇ попраема кьі З Мт 5.13 ходт по ꙁмꙗмъ  скорпꙗмъ  по вьсе слѣ враж. того радма попрааше страст гадънꙑѧ  ꙗдовтꙑѧ С 556.15 надѣѭште сꙙ ꙗко ꙁлѣковань отъ плеснѹ го. подастъ сꙙ тѣлесемъ хъ ... молꙗахѫ го попрат ѧ С 556.26 Образно. ѣко мꙿножꙿство ꙁълъ къ попраетъ мѧ СЕ 85а 11 Прич. сег. деят. като същ. попраѭще м мн οἱ καταπατοῦντες Тези, които потъпкват дастъ поношенье попраѭщімъ мѩ СП 56.4 Изч М З СП СЕ С Гр καταπατέω πατέω Нвб Срв [на]пирам