Исторически речник
правт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
правтправлѭ, правлѧ, правѧ, правьѭ, правлюправшправтъ, правть, правтправмъ, правмь, правм, правмоправте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
правѧтъ, правѧть, правѧтправвѣправтаправтеправправ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
правмъ, правмь, правмправтеправвѣправтаправхъ, правхь, правхправов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
правовправхомъ, правхомь, правхом, правхмꙑправстеправшѧ, правшѫ, правша, правше, правхѫправховѣправста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
правстеправлꙗахъ, правлꙗхъ, правьꙗхъ, правлѣахъ, правлѣхъ, правѣахъ, правѣхъ, правлѧахъ, правлѧхъ, правѧахъ, правѧхъ, правлꙗахь, правлꙗхь, правьꙗхь, правлѣахь, правлѣхь, правѣахь, правѣхь, правлѧахь, правлѧхь, правѧахь, правѧхь, правлꙗах, правлꙗх, правьꙗх, правлѣах, правлѣх, правѣах, правѣх, правлѧах, правлѧх, правѧах, правѧхправлꙗаше, правлꙗше, правьꙗше, правлѣаше, правлѣше, правѣаше, правѣше, правлѧаше, правлѧше, правѧаше, правѧшеправлꙗаше, правлꙗше, правьꙗше, правлѣаше, правлѣше, правѣаше, правѣше, правлѧаше, правлѧше, правѧаше, правѧшеправлꙗахомъ, правлꙗхомъ, правьꙗхомъ, правлѣахомъ, правлѣхомъ, правѣахомъ, правѣхомъ, правлѧахомъ, правлѧхомъ, правѧахомъ, правѧхомъ, правлꙗахомь, правлꙗхомь, правьꙗхомь, правлѣахомь, правлѣхомь, правѣахомь, правѣхомь, правлѧахомь, правлѧхомь, правѧахомь, правѧхомь, правлꙗахом, правлꙗхом, правьꙗхом, правлѣахом, правлѣхом, правѣахом, правѣхом, правлѧахом, правлѧхом, правѧахом, правѧхомправлꙗашете, правлꙗшете, правьꙗшете, правлѣашете, правлѣшете, правѣашете, правѣшете, правлꙗасте, правлꙗсте, правьꙗсте, правлѣасте, правлѣсте, правѣасте, правѣсте, правлѧасте, правлѧсте, правѧасте, правѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
правлꙗахѫ, правлꙗхѫ, правьꙗхѫ, правлѣахѫ, правлѣхѫ, правѣахѫ, правѣхѫ, правлꙗахѹ, правлꙗхѹ, правьꙗхѹ, правлѣахѹ, правлѣхѹ, правѣахѹ, правѣхѹ, правлѧахѹ, правлѧхѹ, правѧахѹ, правѧхѹправлꙗаховѣ, правлꙗховѣ, правьꙗховѣ, правлѣаховѣ, правлѣховѣ, правѣаховѣ, правѣховѣ, правлѧаховѣ, правлѧховѣ, правѧаховѣ, правѧховѣправлꙗашета, правлꙗшета, правьꙗшета, правлѣашета, правлѣшета, правѣашета, правѣшета, правлꙗаста, правлꙗста, правьꙗста, правлѣаста, правлѣста, правѣаста, правѣста, правлѧаста, правлѧста, правѧаста, правѧстаправлꙗашете, правлꙗшете, правьꙗшете, правлѣашете, правлѣшете, правѣашете, правѣшете, правлꙗасте, правлꙗсте, правьꙗсте, правлѣасте, правлѣсте, правѣасте, правѣсте, правлѧасте, правлѧсте, правѧасте, правѧсте
правт -правлѭ -правш несв 1. Направлявам, напътствам, ръководя ведомъ бѣаше алеѯандръ правмъ дьвѣма агг҄елома С 164.7 мже на небо правм смъ С 403.25 2. Правилно тълкувам, вярно преподавам потъщ сѧ ... поставт прѣдъ бмъ дѣлателѣ непостдъна. правѧща слово стнное Е 2а 1 Срв. ССIIIb 19—20 Изч Е СС С Гр ὁδηγέω ὀρϑοτομέω Нвб Срв [на]правлявам, [на]правям диал РРОДД ДА