Исторически речник
помѧнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
помѧнѫтпомѧнѫ, помѧнѹпомѧнешпомѧнетъ, помѧнетпомѧнемъ, помѧнемь, помѧнемпомѧнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
помѧнѫтъ, помѧнѹтъ, помѧнѫть, помѧнѹть, помѧнѫт, помѧнѹтпомѧневѣпомѧнетапомѧнетепомѧнпомѧн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
помѧнѣмъ, помѧнѣмь, помѧнѣмпомѧнѣтепомѧнѣвѣпомѧнѣтапомѧнѫхъ, помѧнѹхъ, помѧнѫхь, помѧнѹхь, помѧнѫх, помѧнѹхпомѧнѫ, помѧнѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
помѧнѫ, помѧнѹпомѧнѫхомъ, помѧнѹхомъ, помѧнѫхомь, помѧнѹхомь, помѧнѫхом, помѧнѹхом, помѧнѫхмꙑпомѧнѫсте, помѧнѹстепомѧнѫшѧ, помѧнѹшѧ, помѧнѫшѫ, помѧнѫша, помѧнѹша, помѧнѫше, помѧнѹше, помѧнѫхѫпомѧнѫховѣ, помѧнѹховѣпомѧнѫста, помѧнѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
помѧнѫсте, помѧнѹсте*помѧнѣахъ*помѧнѣаше*помѧнѣаше*помѧнѣахомъ*помѧнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*помѧнѣахѫ*помѧнѣаховѣ*помѧнѣашета*помѧнѣашете
помѧнѫт -помѧнѫ -помѧнеш св помѣнѫт -помѣнѫ -помѣнеш 1. Спомня си, припомня си; сетя се аште ѹбо прнесеш даръ сво къ олꙿтар҄ю. ꙇ тѹ помѣнеш ѣко бръ (!) тво ꙇматъ нѣто на тѧ З Мт 5.23 Срв. К9а 17 С422.27—28 помѣнѫ петръ глъ же рее емѹ съ ... отъвръжеш сѧ мене М Мк 14.72 З.Срв. Лк 22.61 М З ꙇ глааше св помѣн мѧ г. егда прдеш въ цсрств твоемь М Лк 23.42 З.Срв. К 11а 22 К11а 26 К11b 9 С427.1 С427.14 С437.17 С437.20 по мілості твоеі помѣні мѩ тꙑ СП 24.7 Срв. СЕ74b 22 помѣні поношеніе твое еже естъ отъ беꙁѹмьнаго вьсь день СП 73.22 помѣнѫхъ ба і въꙁвеселхъ сѩ СП 76.4 помѩні штедротъ твоѩ гі СП 24.6 с помѩнѫхъ ї ꙁліѣхъ на мѩ дшѭ моѭ СП 41.5 помѧн гі (в)ꙿсе епскъпство СС IIIb 18 помѧн вꙿсѧ ѹме(ръ)шѧѩ. ꙇ поко ѩ СС IIIb 15 благословьнъ с г бе вьсѣхъ вѣкꙿ. бесъмрьтънꙑ. же помꙙнѫ ѹбожьство наше С 5.28 г помꙙн мꙙ  обл мо прꙁꙿван С 15.26 аште  мнѣ не вѣрѹта. то того словеса помѣнѣта С 445.17 2. Напомня, припомня помѧн емѹ слово твое. рееное тобоѭ СЕ 33b 2 вь свомъ жтї помꙙнѫхъ отъ мꙿногꙑхъ мало С 45.15 ѡ како лѹка вьсь страхъ клеоповъ помꙙнѫлъ С 477.19 Направя да се помни, напомня. помѩнѫтъ імѩ тво во вьсѣкомъ родѣ  родѣ СП 44.18 Срв. Е26а 14 3. Спомена, изрека, произнеса не съберѫ сънемъ іхъ отъ кръвꙑ. ні помѩнѫ же імѩ іхъ ѹстънамі момі СП 15.4 рѣшѩ прідѣте  потрѣбімъ ѩ отъ ѩꙁꙑкъ. і не помѣнетъ сѩ імѩ їлево къ томѹ СП 82.5 помѧнѫт сѧ М З А СК Е СП СС СЕ К С Гр μιμνῄσκομαι μνάομαι μνημονεύω ὑπομιμνῄσκομαι ῾῾ὑπομνάομαι помꙙнѫт помѩнѫт Нвб помена ОА ВА ЕтМл БТР АР ДА