Исторически речник
прѣльщат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣльщатпрѣльщаѭ, прѣльщаѫ, прѣльщаѧ, прѣльщаюпрѣльщаш, прѣльщаеш, прѣльщаашпрѣльщатъ, прѣльщаетъ, прѣльщаатъ, прѣльщать, прѣльщаеть, прѣльщаать, прѣльщат, прѣльщает, прѣльщаатпрѣльщамъ, прѣльщаемъ, прѣльщаамъ, прѣльщамь, прѣльщаемь, прѣльщаамь, прѣльщам, прѣльщаем, прѣльщаам, прѣльщамо, прѣльщаемо, прѣльщаамопрѣльщате, прѣльщаете, прѣльщаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣльщаѭтъ, прѣльщаѫтъ, прѣльщаѧтъ, прѣльщаютъ, прѣльщаѭть, прѣльщаѫть, прѣльщаѧть, прѣльщають, прѣльщаѭт, прѣльщаѫт, прѣльщаѧт, прѣльщаютпрѣльщавѣ, прѣльщаевѣ, прѣльщаавѣпрѣльщата, прѣльщаета, прѣльщаатапрѣльщате, прѣльщаете, прѣльщаатепрѣльщапрѣльща
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣльщамъ, прѣльщамь, прѣльщампрѣльщатепрѣльщавѣпрѣльщатапрѣльщахъ, прѣльщахь, прѣльщахпрѣльща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣльщапрѣльщахомъ, прѣльщахомь, прѣльщахом, прѣльщахмꙑпрѣльщастепрѣльщашѧ, прѣльщашѫ, прѣльщаша, прѣльщаше, прѣльщахѫпрѣльщаховѣпрѣльщаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣльщастепрѣльщаахъ, прѣльщахъ, прѣльщаахь, прѣльщахь, прѣльщаах, прѣльщахпрѣльщааше, прѣльщашепрѣльщааше, прѣльщашепрѣльщаахомъ, прѣльщахомъ, прѣльщаахомь, прѣльщахомь, прѣльщаахом, прѣльщахомпрѣльщаашете, прѣльщашете, прѣльщаасте, прѣльщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣльщаахѫ, прѣльщахѫ, прѣльщаахѹ, прѣльщахѹпрѣльщааховѣ, прѣльщаховѣпрѣльщаашета, прѣльщашета, прѣльщааста, прѣльщастапрѣльщаашете, прѣльщашете, прѣльщаасте, прѣльщасте
прѣльщат -прѣльщаѭ -прѣльщаш несв Измамвам, излъгвам ꙇ не раꙁѹмѣѩ съгрѣшхъ волеѭ л не волеѭ. съпѧ. л бьдѧ ... врагомь ꙁълѣ прѣльщаемъ. прсно въпадаѭ въ блѫдꙑ. ꙇ прѣлюбодѣанѣ СЕ 68а 20 анупатъ рее. не прѣльшта себе кодрате С 101.20—21 Съблазнявам, прелъстявам. бѣаше бо мѫжь тъ не простъ  грѫбъ. нъ прокаꙁвъ. славоѭ  мѣнмъ. въꙁгражденꙑхъ на пѣсцѣ дшꙙ прѣльштаѧ С 214.27— 28 мноꙃ влъц обьходѧтъ въ одеждахъ овьахъ ... нъ кротъкоѭ обложен кожеѭ.  обраꙁъмь беꙁълобвꙑꙙ прѣльщаѭще Х IIАб 22—23 Изч СЕ С Х Гр ὑποσκελίζω ἀπατάω прѣльштат Нвб прелъщавам [се] остар ВА АК НГер прелъстявам [се], прелъстя [се] ОА НГер ЕтМл БТР АР