Исторически речник
потъкнѫт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
потъкнѫт сѧпотъкнѫ, потькнѫ, потъкнѹ, потькнѹпотъкнеш, потькнешпотъкнетъ, потькнетъ, потъкнеть, потькнеть, потъкнет, потькнетпотъкнемъ, потькнемъ, потъкнемь, потькнемь, потъкнем, потькнемпотъкнете, потькнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
потъкнѫтъ, потькнѫтъ, потъкнѹтъ, потькнѹтъ, потъкнѫть, потькнѫть, потъкнѹть, потькнѹть, потъкнѫт, потькнѫт, потъкнѹт, потькнѹтпотъкневѣ, потькневѣпотъкнета, потькнетапотъкнете, потькнетепотъкн, потькнпотъкн, потькн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
потъкнѣмъ, потькнѣмъ, потъкнѣмь, потькнѣмь, потъкнѣм, потькнѣмпотъкнѣте, потькнѣтепотъкнѣвѣ, потькнѣвѣпотъкнѣта, потькнѣтапотъкъ, потъкнѫхъ, потъкнѹхъ, потъкохъ, потькъ, потькнѫхъ, потькнѹхъ, потькохъ, потъкь, потъкнѫхь, потъкнѹхь, потъкохь, потькь, потькнѫхь, потькнѹхь, потькохь, потъкнѫх, потъкнѹх, потъкох, потькнѫх, потькнѹх, потькохпотъкнѫ, потъкнѹ, потъе, потькнѫ, потькнѹ, потье
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
потъкнѫ, потъкнѹ, потъе, потькнѫ, потькнѹ, потьепотъкомъ, потъкнѫхомъ, потъкнѹхомъ, потъкохомъ, потькомъ, потькнѫхомъ, потькнѹхомъ, потькохомъ, потъкомь, потъкнѫхом, потъкнѹхомь, потъкохомь, потькомь, потькнѫхомь, потькнѹхомь, потькохомь, потъкнѹхом, потъкохом, потькнѫхом, потькнѹхом, потькохом, потъкнѫхмꙑ, потькнѫхмꙑпотъете, потъкнѫсте, потъкнѹсте, потъкосте, потьете, потькнѫсте, потькнѹсте, потькостепотъкнѫшѧ, потъкнѹшѧ, потъкѫ, потъкошѧ, потькнѫшѧ, потькнѹшѧ, потькѫ, потькошѧ, потъкнѫшѫ, потъкошѫ, потькнѫшѫ, потькошѫ, потъкнѫша, потъкнѹша, потъкоша, потькнѫша, потькнѹша, потькоша, потъкнѫше, потъкнѹше, потъкоше, потькнѫше, потькнѹше, потькоше, потъкнѫхѫ, потькнѫхѫпотъковѣ, потъкнѫховѣ, потъкнѹховѣ, потъкоховѣ, потьковѣ, потькнѫховѣ, потькнѹховѣ, потькоховѣпотъета, потъкнѫста, потъкнѹста, потъкоста, потьета, потькнѫста, потькнѹста, потькоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
потъете, потъкнѫсте, потъкнѹсте, потъкосте, потьете, потькнѫсте, потькнѹсте, потькостепотъкнѣахъ, потькнѣахъ, потъкнѣахь, потькнѣахь, потъкнѣах, потькнѣахпотъкнѣаше, потькнѣашепотъкнѣаше, потькнѣашепотъкнѣахомъ, потькнѣахомъ, потъкнѣахомь, потькнѣахомь, потъкнѣахом, потькнѣахомпотъкнѣашете, потькнѣашете, потъкнѣасте, потькнѣасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
потъкнѣахѫ, потькнѣахѫ, потъкнѣахѹ, потькнѣахѹпотъкнѣаховѣ, потькнѣаховѣпотъкнѣашета, потькнѣашета, потъкнѣаста, потькнѣастапотъкнѣашете, потькнѣашете, потъкнѣасте, потькнѣасте
потъкнѫт сѧ -потъкнѫ сѧ -потъкнеш сѧ св 1. Връхлетя, ударя върху нещо вьꙁвѣꙗш вѣтр.  потъкѫ с храмнѣ тоі СК Мт 7.25 Срв.Мт 7.27 СК 2. Натъкна се на преграда, сблъскам се потъкѫ сѧ въ акрогоне і камень хъ. ꙇ сам съкрѹшішѧ сѧ К 12b 20 Срв. С448.16—17 потъкѫ сѧ о наковалѣ непобѣдімѣемъ К 12b 23—24 Срв. С448.20 3. Препъна се, спъна се аште кто ходтъ въ дьне не потъкнетъ сѧ ... аште л ... ноштѭ. потъкнетъ сѧ М Йо 11.9,10 З А СК Изч М З А СК К С Гр προσκόπτω προσκρούω προσπίπτω Нвб потъкна се диал ВА НТ Дюв НГер БТР АР