Исторически речник
прꙁъват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прꙁъватпрꙁовѫ, прꙁовѹпрꙁовешпрꙁоветъ, прꙁоветь, прꙁоветпрꙁовемъ, прꙁовемь, прꙁовем, прꙁовемопрꙁовете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прꙁовѫтъ, прꙁовѹтъ, прꙁовѫть, прꙁовѹть, прꙁовѫт, прꙁовѹтпрꙁовевѣпрꙁоветапрꙁоветепрꙁовпрꙁов
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прꙁовѣмъ, прꙁовѣмь, прꙁовѣмпрꙁовѣтепрꙁовѣвѣпрꙁовѣтапрꙁъвахъ, прꙁвахъ, прꙁъвахь, прꙁвахь, прꙁъвах, прꙁвахпрꙁъва, прꙁва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прꙁъва, прꙁвапрꙁъвахомъ, прꙁвахомъ, прꙁъвахомь, прꙁвахомь, прꙁъвахом, прꙁвахом, прꙁъвахмꙑ, прꙁвахмꙑпрꙁъвасте, прꙁвастепрꙁъвашѧ, прꙁвашѧ, прꙁъвашѫ, прꙁвашѫ, прꙁъваша, прꙁваша, прꙁъваше, прꙁваше, прꙁъвахѫ, прꙁвахѫпрꙁъваховѣ, прꙁваховѣпрꙁъваста, прꙁваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прꙁъвасте, прꙁвастепрꙁъваахъ, прꙁьвахъ, прꙁвахъ, прꙁовѣахъ, прꙁовѣхъ, прꙁъваахь, прꙁьвахь, прꙁвахь, прꙁовѣахь, прꙁовѣхь, прꙁъваах, прꙁьвах, прꙁвах, прꙁовѣах, прꙁовѣх, прꙁовѧхъ, прꙁовѧхь, прꙁовѧхпрꙁъвааше, прꙁьваше, прꙁваше, прꙁовѣаше, прꙁовѣше, прꙁовѧшепрꙁъвааше, прꙁьваше, прꙁваше, прꙁовѣаше, прꙁовѣше, прꙁовѧшепрꙁъваахомъ, прꙁьвахомъ, прꙁвахомъ, прꙁовѣахомъ, прꙁовѣхомъ, прꙁъваахомь, прꙁьвахомь, прꙁвахомь, прꙁовѣахомь, прꙁовѣхомь, прꙁъваахом, прꙁьвахом, прꙁвахом, прꙁовѣахом, прꙁовѣхом, прꙁовѧхомъ, прꙁовѧхомь, прꙁовѧхомпрꙁъваашете, прꙁьвашете, прꙁвашете, прꙁовѣашете, прꙁовѣшете, прꙁъваасте, прꙁьвасте, прꙁвасте, прꙁовѣасте, прꙁовѣсте, прꙁовѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прꙁъваахѫ, прꙁьвахѫ, прꙁвахѫ, прꙁовѣахѫ, прꙁовѣхѫ, прꙁъваахѹ, прꙁьвахѹ, прꙁвахѹ, прꙁовѣахѹ, прꙁовѣхѹ, прꙁовѧхѹпрꙁъвааховѣ, прꙁьваховѣ, прꙁваховѣ, прꙁовѣаховѣ, прꙁовѣховѣ, прꙁовѧховѣпрꙁъваашета, прꙁьвашета, прꙁвашета, прꙁовѣашета, прꙁовѣшета, прꙁъвааста, прꙁьваста, прꙁваста, прꙁовѣаста, прꙁовѣста, прꙁовѧстапрꙁъваашете, прꙁьвашете, прꙁвашете, прꙁовѣашете, прꙁовѣшете, прꙁъваасте, прꙁьвасте, прꙁвасте, прꙁовѣасте, прꙁовѣсте, прꙁовѧсте
прꙁъват -прꙁовѫ -прꙁовеш св 1. Повикам, извикам, призова някого да дойде някъде ꙇд прꙁов мѫжь тво. ꙇ прд сѣмо М Йо 4.16 гла гнъ внограда. къ прставънкѹ своемѹ. прꙁов дѣлателѧ. ꙇ даждь мъ мъꙁдѫ М Мт 20.8 ЗI А СК де  прꙁъва марѭ сестрѫ своѭ М Йо 11.28 хвалмъ тѧ гі ꙇꙁбавльшааго ... раба твоего ... ꙇ прꙁъвавъ  въ стое се обѣтоване СЕ 81а 21 он же прꙁꙿван бꙑвъше  невдм скоро подошꙙ С 44.16 пѹствъ ѹбо къ вдѣнѣ прꙁꙿват стааго конона льстѭ С 47.17  прꙁъвавꙑ  блꙁъ себе рее к н҄емѹ С 101.7—8 прꙁъвавъ вьсꙙ ародѣѧ ꙁвѣрнꙑѧ. повелѣ првест лко мѫтъ ꙁвѣр С 183.18—19 с слꙑшавъ цѣсарь ѹалъ. прꙁъва дꙿва болꙗрна С 195.18 Образно. бъ бмъ гъ гла. ї пріꙁъва ꙁемлѭ отъ въстокъ слънъца до ꙁападъ СП 49.1 веліка ѹбо естъ тваръ нбо отъ небꙑтъѣ въ бꙑтье бмь пріꙁъвана К 9b 35 Призова, насоча някого към някаква дейност. не прдъ бо праведьнкъ прꙁъватъ. нъ грѣшънкꙑ на покаане М Мт 9.13 А. Срв.Мк 2.17 М, З, А;Лк 5.32 М, З, А;С 356.4 2. Повикам, поканя посъла рабꙑ своѩ прꙁъват ꙁъванꙑѩ на бракъ М Мт 22.3 А. Срв. СЕ106а 13 ꙇдѣте ѹбо на сходшта пѫт. ꙇ елко аште обрѧштете прꙁовѣте на бракъ М Мт 22.9 А. Срв. СЕ106b 8 сак҄елар ... прꙁъва ві мѫжь ншть.  гда сѣдошꙙ съ патрархомъ. на трепеꙁѣ обрѣтошꙙ сꙙ гї С 121.12 Образно. блв раба твоего сего. егоже прꙁъва деснца твоѣ. въ дховънꙑѩ бракꙑ СЕ 94b 23 3. Призова, повикам [на помощ]; обърна се с молба, молитва хвалѩ пріꙁовѫ гѣ  отъ врагъ моіхъ спсѫ сѩ СП 17.4 ѡтъ пеал прїꙁъвахъ гѣ. ї ѹслꙑша мѩ въ пространьство СП 117.5 въ скръбі пріꙁъва мѩ ї ꙁбавіхъ тѩ СП 80.8 сънѣдаѭщеі люді моѩ. въ хлѣба мѣсто ба не пріꙁъвашѩ СП 52.5 прꙁоветъ нба съвꙑше СП 49.4 въ скръбъ моѭ пріꙁъвахъ гѣ СП 17.6 ісповѣмь сѩ і пріꙁовѫ імѩ твое СП 74.2 імѩ гне пріꙁовѫ СП 115.4 Срв. СП115.8 пріꙁъвавъ сто трменьно мꙙ. повелѣ бѣсомъ т С 44.13—14 М З А СК СП СЕ К С Гр καλέω προσκαλέω προσκαλέομαι συγκαλέω συγκαλέομαι φωνέω προσφωνέω ἐπικαλέω ἐπικαλέομαι μεταστέλλομαι μετακαλέομαι μεταπέμπομαι παρίστημι прꙁꙿват пріꙁъват прїꙁъват пріꙁьват Нвб призъва остар НГер призова, призовавам ОА ВА АК НТ Дюв ЕтМл БТР АР ДА