Исторически речник
помолт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
помолтпомолѭ, помолѧ, помолюпомолшпомолтъ, помолть, помолтпомолмъ, помолмь, помолм, помолмопомолте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
помолѧтъ, помолѧть, помолѧтпомолвѣпомолтапомолтепомолпомол
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
помолмъ, помолмь, помолмпомолтепомолвѣпомолтапомолхъ, помолхь, помолхпомол
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
помолпомолхомъ, помолхомь, помолхом, помолхмꙑпомолстепомолшѧ, помолшѫ, помолша, помолше, помолхѫпомолховѣпомолста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
помолстепомолꙗахъ, помолѣахъ, помолаахъ, помолѣхъ, помолꙗхъ, помолѧахъ, помолѧхъ, помолꙗахь, помолѣахь, помолаахь, помолѣхь, помолꙗхь, помолѧахь, помолѧхь, помолꙗах, помолѣах, помолаах, помолѣх, помолꙗх, помолѧах, помолѧхпомолꙗаше, помолѣаше, помолааше, помолѣше, помолꙗше, помолѧаше, помолѧшепомолꙗаше, помолѣаше, помолааше, помолѣше, помолꙗше, помолѧаше, помолѧшепомолꙗахомъ, помолѣахомъ, помолаахомъ, помолѣхомъ, помолꙗхомъ, помолѧахомъ, помолѧхомъ, помолꙗахомь, помолѣахомь, помолаахомь, помолѣхомь, помолꙗхомь, помолѧахомь, помолѧхомь, помолꙗахом, помолѣахом, помолаахом, помолѣхом, помолꙗхом, помолѧахом, помолѧхомпомолꙗашете, помолѣашете, помолаашете, помолѣшете, помолꙗшете, помолꙗасте, помолѣасте, помолаасте, помолѣсте, помолꙗсте, помолѧасте, помолѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
помолꙗахѫ, помолѣахѫ, помолаахѫ, помолѣхѫ, помолꙗхѫ, помолꙗахѹ, помолѣахѹ, помолаахѹ, помолѣхѹ, помолꙗхѹ, помолѧахѹ, помолѧхѹпомолꙗаховѣ, помолѣаховѣ, помолааховѣ, помолѣховѣ, помолꙗховѣ, помолѧаховѣ, помолѧховѣпомолꙗашета, помолѣашета, помолаашета, помолѣшета, помолꙗшета, помолꙗаста, помолѣаста, помолааста, помолѣста, помолꙗста, помолѧаста, помолѧстапомолꙗашете, помолѣашете, помолаашете, помолѣшете, помолꙗшете, помолꙗасте, помолѣасте, помолаасте, помолѣсте, помолꙗсте, помолѧасте, помолѧсте
помолт -помолѭ -помолш св 1. Обърна се с молитва, молитвено призова нъ мол҄ѫ васъ. помолмъ ѹбо акꙑ вънѫ нꙑн҄ѣ ба С 73.6 гꙿда бо вь ратехъ обрѣтахомъ сꙙ.  помол҄ꙗхомъ ба. то помагааше намъ  оделѣваахомъ С 72.23—24 помол ѹбо гоже ꙿтеш ба  вꙿлѣꙁ вь н҄ горѫштема ма С 540.19 Образно. вьсьжде сꙑ ждеже тꙙ кто помолтъ стнно цѣсарьство С 144.6 2. Попитам, запитам някого за нещо  въ тъ днь мене не помолте н о емь же СК Йо 16.23 Изч СК С Гр ἐπικαλέομαι ἐρωτάω Нвб помоля [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА