Исторически речник
покаꙗт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
покаꙗт сѧпокаѭ, покаѫ, покаѧ, покаюпокаш, покаш, покаашпокатъ, покаетъ, покаатъ, покать, покаеть, покаать, покат, покает, покаатпокамъ, покаемъ, покаамъ, покамь, покаемь, покаамь, покам, покаем, покаам, покамо, покаемо, покаамопокате, покаете, покаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
покаѭтъ, покаѫтъ, покаѧтъ, покаютъ, покаѭть, покаѫть, покаѧть, покають, покаѭт, покаѫт, покаѧт, покаютпокавѣ, покаевѣ, покаавѣпоката, покаета, покаатапокате, покаете, покаатепокапока
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
покамъ, покамь, покампокатепокавѣпокатапокаꙗхъ, покаꙗхь, покаꙗх, покаѧхъ, покаѧхь, покаѧхпокаꙗ, покаѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
покаꙗ, покаѧпокаꙗхомъ, покаꙗхомь, покаꙗхом, покаꙗхмꙑ, покаѧхомъ, покаѧхомь, покаѧхомпокаꙗсте, покаѧстепокаꙗшѧ, покаꙗшѫ, покаꙗша, покаꙗше, покаꙗхѫ, покаѧшапокаꙗховѣ, покаѧховѣпокаꙗста, покаѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
покаꙗсте, покаѧстепокаꙗахъ, покаѣахъ, покаꙗхъ, покаахъ, покаꙗахь, покаѣахь, покаꙗхь, покаахь, покаꙗах, покаѣах, покаꙗх, покаах, покаѧхъ, покаѧхь, покаѧхпокаꙗаше, покаѣаше, покаꙗше, покааше, покаѧшепокаꙗаше, покаѣаше, покаꙗше, покааше, покаѧшепокаꙗахомъ, покаѣахомъ, покаꙗхомъ, покаахомъ, покаꙗахомь, покаѣахомь, покаꙗхомь, покаахомь, покаꙗахом, покаѣахом, покаꙗхом, покаахом, покаѧхомъ, покаѧхомь, покаѧхомпокаꙗашете, покаѣашете, покаꙗшете, покаашете, покаꙗасте, покаѣасте, покаꙗсте, покаасте, покаѧшете, покаѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
покаꙗахѫ, покаѣахѫ, покаꙗхѫ, покаахѫ, покаꙗахѹ, покаѣахѹ, покаꙗхѹ, покаахѹ, покаѧхѹпокаꙗаховѣ, покаѣаховѣ, покаꙗховѣ, покааховѣ, покаѧховѣпокаꙗашета, покаѣашета, покаꙗшета, покаашета, покаꙗаста, покаѣаста, покаꙗста, покааста, покаѧшета, покаѧстапокаꙗашете, покаѣашете, покаꙗшете, покаашете, покаꙗасте, покаѣасте, покаꙗсте, покаасте, покаѧшете, покаѧсте
покаꙗт сѧ -покаѭ сѧ -покаш сѧ св несв 1. Покая се, разкая се за сторен грях, прегрешение; обърна се с разкаяние към някого. покаꙇте сѧ прблж бо сѧ црстве нбское З Мт 4.17 А, СК, Б.Срв. С 357.26 шедъше проповѣдаахѫ да покаѭтъ сѧ М Мк 6.12 З нъ аште не покаате сѧ. вьс такожде погꙑблете М Лк 13.3 З.Срв. Лк 13.5 М З аште покаатъ сѧ отъпѹст емѹ М Лк 17.3 З А СК бес плаа бо невъꙁможъно естъ покаат сѧ СЕ 70а 3 да  аꙁъ еще на семь свѣтѣ. мохъ грѣхъ покаѭ сѧ СЕ 72b 1—2 пакꙑ мѫівъше  ногътьм рѣшꙙ. пока сꙙ С 140.12 пока сꙙ.  отъньмемъ гвоꙁдѧ С 141.4 не ра нкакоже покаат сꙙ н жрьт богомъ С 153.26 да бꙑхъ покаꙗлъ сꙙ къ богѹ С 167.2 пока сꙙ отъ ꙁьлоб сеѧ С 363.10—11 тебе ... вдмъ покаѭшта сꙙ отъ прѣльсті кѹмръскꙑѧ С 157.6 и исповѣдаѭ, ꙗкоже покаꙗ сѧ мѫжь тъ и припаде сльꙁами и проклѧ ресь тѫ и моли сѧ богоу и приѩтъ бꙑстъ Шест. 43b Ащє вєлѧть намъ покаꙗт сѧ прєжнхъ сво ⷯ грѣховъ  ꙁлыⷯ дѣлъ а ѡⷮстоупт а къ гдо̄ⷭу бг҃ꙋ прбѣгноут ПЧ пост. 264б тог(д)а рекоу(т) · агг҃ле ѡ оубога и грѣшна дш҃е и ѡкаана · вьсе д҃ни свои вь лѣностьі жила еси · и не покаа се и н҃ꙗ ли хощеши покаꙗти се Аджар. вьпрⷭ҇о поꙿто гь крщенї̑ сь̑твор̑ вь ̑ѡрⷣан̑ . ѿвⷮ҇ѣ гдѣ адаммь покаꙗ се тꙋ гь крст се Тикв. 27v мь л скѹпмъ д͞шѫ своѭ отъ мѫкꙑ• аще сьде не останемъ сѧ ꙁъла  не покаемъ сѧ• л нщмъ не подамъ КОап. да аще хощеть покае͗т сѧ ѡ͗ себѣ• таковьіи ꙋбѡ ѹ͗подоби сѧ сїли́гню истѹ• вънѧ́тръ сьгнившѹ Дор. 240а Аминь глаголю вам: аще не покаетесꙗ, вси такоже и вы падете, ꙗкоже и ти Диоп. Слово 2 2. В християнството - извърша тайнството покаяние, което е свързано с изповедта и опрощаването на греховете. нъ прѣ҇ⷣже да прїидеть мти съ отроетемь на млитвѹ. дондеже сконает се въⷭ҇ ꙁаконь. имѣи же корито въ ꙁ. вѣдръ. и комкаетꙿ се, и ег҇ⷣа се врати да покаетꙿ се, тоиⷣже по҇ⷭ Тр.Григ. 85а Зараⷣ ́това́ да се покаеⷨ, и да се исповѣ́даме докъ́ть врѣ́ме и́маме, Защо́ вль́хва и съмрь́ть та съ́ єдно́. че́ не знаеⷨ Кога́ ще́ да ны́ до́йде съмрь́ть. Зараⷣ ́това́ да не р҇ⷱе́мь, днесь да сто́ръ грѣⷯ.́ а́ оу́тре са ща пока́ꙗ и исповѣда́ са ща Тр.дам. 15 3. Според християнския канон — подложа се на покаяние [епитимия] аще кꙿто раꙁбо сътворⷮ҇ ... ꙇ҃ лѣⷮ҇ да покаетꙿ сѧ СЕ 102а 8—9 аще которꙑ претьнкъ блѫⷣ҇ сътворⷮ҇. ж҃ лѣⷮ҇ да покаетъ сѧ СЕ 102b 1 аще кꙿто отровенѣ рад погѹбⷮ҇ ка. ж҃ лѣⷮ҇ даⷫ҇ каетъⷭ҇ [!] СЕ 102b 17 М З А СК Б СЕ С Шест. КО ап. Дор. Диоп. ПЧ пост. Тр. Григ. Тикв. Аджар. Тр.дам. Гр μετανοέω μεταγιγνώσκω ἀπαλλάσσομαι καταγιγνώσκω προστρέχω покаат сѧ Нвб покая се, покаям се ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА