Исторически речник
провѣщат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
провѣщатпровѣщаѭ, провѣщаѫ, провѣщаѧ, провѣщаюпровѣщаш, провѣщаеш, провѣщаашпровѣщатъ, провѣщаетъ, провѣщаатъ, провѣщать, провѣщаеть, провѣщаать, провѣщат, провѣщает, провѣщаатпровѣщамъ, провѣщаемъ, провѣщаамъ, провѣщамь, провѣщаемь, провѣщаамь, провѣщам, провѣщаем, провѣщаам, провѣщамо, провѣщаемо, провѣщаамопровѣщате, провѣщаете, провѣщаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
провѣщаѭтъ, провѣщаѫтъ, провѣщаѧтъ, провѣщаютъ, провѣщаѭть, провѣщаѫть, провѣщаѧть, провѣщають, провѣщаѭт, провѣщаѫт, провѣщаѧт, провѣщаютпровѣщавѣ, провѣщаевѣ, провѣщаавѣпровѣщата, провѣщаета, провѣщаатапровѣщате, провѣщаете, провѣщаатепровѣщапровѣща
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
провѣщамъ, провѣщамь, провѣщампровѣщатепровѣщавѣпровѣщатапровѣщахъ, провѣщахь, провѣщахпровѣща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
провѣщапровѣщахомъ, провѣщахомь, провѣщахом, провѣщахмꙑпровѣщастепровѣщашѧ, провѣщашѫ, провѣщаша, провѣщаше, провѣщахѫпровѣщаховѣпровѣщаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
провѣщастепровѣщаахъ, провѣщахъ, провѣщаахь, провѣщахь, провѣщаах, провѣщахпровѣщааше, провѣщашепровѣщааше, провѣщашепровѣщаахомъ, провѣщахомъ, провѣщаахомь, провѣщахомь, провѣщаахом, провѣщахомпровѣщаашете, провѣщашете, провѣщаасте, провѣщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
провѣщаахѫ, провѣщахѫ, провѣщаахѹ, провѣщахѹпровѣщааховѣ, провѣщаховѣпровѣщаашета, провѣщашета, провѣщааста, провѣщастапровѣщаашете, провѣщашете, провѣщаасте, провѣщасте
провѣщат -провѣщаѭ -провѣщаш несв св 1. Издавам звук анꙿг҄елъ же гнь ꙗв сꙙ стѹѹм съшедъ сь небесе. въ обраꙁѣ мльнѧ.  прде к н҄емꙋ ставъ на въꙁдѹсѣ ...  прѣбꙑ стоѧ на мѣстѣ томь многꙑ асꙑ. нтоже глаголꙙ л провѣштаѧ С 567.27 Издигам глас. доколѣ грѣшьніці въсхвалѩтъ сѩ. провѣштаѭтъ і въꙁглаголѭтъ неправъдѫ. въꙁглаголѭтъ вьсі дѣлаѭштеі беꙁаконеніе СП 93.4 2. Говоря, произнасям, казвам вънъмѣте люде моі ꙁаконъ моі. пріклоніте ѹхо ваше въ глꙑ ѹстъ моіхъ. ѡтвръꙁѫ въ прітьахъ ѹста моѣ. провѣштаѭ гананіѣ їспръва. елко слꙑшахомъ ї раꙁѹмѣхомъ ѣ СП 77.2 Възвестя, съобщя. ѡтъргнете ѹстьнѣ мої пѣне. егда наѹш мѩ оправданемъ твоїмъ. провѣштаетъ ѩꙁкъ мої словеса твоѣ. ѣко вьсѩ ꙁаповѣд твоѩ правда СП 118.172 Изч СП С Гр φϑέγγομαι провѣштат Нвб Срв предвещавам, предвещая ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР