Исторически речник
прѣстарѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прѣстарѣтпрѣстарѣѭ, прѣстарѣѫ, прѣстарѣѧ, прѣстарѣюпрѣстарѣш, прѣстарѣешпрѣстарѣтъ, прѣстарѣетъ, прѣстарѣть, прѣстарѣеть, прѣстарѣт, прѣстарѣетпрѣстарѣмъ, прѣстарѣемъ, прѣстарѣмь, прѣстарѣемь, прѣстарѣм, прѣстарѣем, прѣстарѣмо, прѣстарѣемопрѣстарѣте, прѣстарѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прѣстарѣѭтъ, прѣстарѣѫтъ, прѣстарѣѧтъ, прѣстарѣютъ, прѣстарѣѭть, прѣстарѣѫть, прѣстарѣѧть, прѣстарѣють, прѣстарѣѭт, прѣстарѣѫт, прѣстарѣѧт, прѣстарѣютпрѣстарѣвѣ, прѣстарѣевѣпрѣстарѣта, прѣстарѣетапрѣстарѣте, прѣстарѣетепрѣстарѣпрѣстарѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прѣстарѣмъ, прѣстарѣмь, прѣстарѣмпрѣстарѣтепрѣстарѣвѣпрѣстарѣтапрѣстарѣхъ, прѣстарѣхь, прѣстарѣхпрѣстарѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прѣстарѣпрѣстарѣхомъ, прѣстарѣхомь, прѣстарѣхом, прѣстарѣхмꙑпрѣстарѣстепрѣстарѣшѧ, прѣстарѣшѫ, прѣстарѣша, прѣстарѣше, прѣстарѣхѫпрѣстарѣховѣпрѣстарѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прѣстарѣстепрѣстарѣахъ, прѣстарѣхъ, прѣстарѣахь, прѣстарѣхь, прѣстарѣах, прѣстарѣхпрѣстарѣаше, прѣстарѣшепрѣстарѣаше, прѣстарѣшепрѣстарѣахомъ, прѣстарѣхомъ, прѣстарѣахомь, прѣстарѣхомь, прѣстарѣахом, прѣстарѣхомпрѣстарѣашете, прѣстарѣшете, прѣстарѣасте, прѣстарѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прѣстарѣахѫ, прѣстарѣхѫ, прѣстарѣахѹ, прѣстарѣхѹпрѣстарѣаховѣ, прѣстарѣховѣпрѣстарѣашета, прѣстарѣшета, прѣстарѣаста, прѣстарѣстапрѣстарѣашете, прѣстарѣшете, прѣстарѣасте, прѣстарѣсте
прѣстарѣт -прѣстарѣѭ -прѣстарѣш св прѣстарѣвꙑ, прѣстарѣвъ сѧ мин деят прил ὑπερόριος, γεγηρακώς Престарял, който е загубил присъщите си способности или качества владꙑко ... же повелѣт тѣлес поспѣхъ творт дѣтемь. же раꙁдрѣшт неплодьство. прѣстарѣвъшхъ ѹдъ. же прѣстарѣвъшѫ сꙙ трьсть прѣобраꙁт на младъ онъ обраꙁъ ... дѣло твоѧ слꙑ стъ. обꙑамъ съвръшамо С 249.26, 27 Изч С Нвб престарея ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР