Исторически речник
прогонт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прогонтпрогонѭ, прогонѧ, прогонюпрогоншпрогонтъ, прогонть, прогонтпрогонмъ, прогонмь, прогонм, прогонмопрогонте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прогонѧтъ, прогонѧть, прогонѧтпрогонвѣпрогонтапрогонтепрогонпрогон
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прогонмъ, прогонмь, прогонмпрогонтепрогонвѣпрогонтапрогонхъ, прогонхь, прогонхпрогон
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прогонпрогонхомъ, прогонхомь, прогонхом, прогонхмꙑпрогонстепрогоншѧ, прогоншѫ, прогонша, прогонше, прогонхѫпрогонховѣпрогонста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прогонстепрогонꙗахъ, прогонѣахъ, прогонаахъ, прогонѣхъ, прогонꙗхъ, прогонѧахъ, прогонѧхъ, прогонꙗахь, прогонѣахь, прогонаахь, прогонѣхь, прогонꙗхь, прогонѧахь, прогонѧхь, прогонꙗах, прогонѣах, прогонаах, прогонѣх, прогонꙗх, прогонѧах, прогонѧхпрогонꙗаше, прогонѣаше, прогонааше, прогонѣше, прогонꙗше, прогонѧаше, прогонѧшепрогонꙗаше, прогонѣаше, прогонааше, прогонѣше, прогонꙗше, прогонѧаше, прогонѧшепрогонꙗахомъ, прогонѣахомъ, прогонаахомъ, прогонѣхомъ, прогонꙗхомъ, прогонѧахомъ, прогонѧхомъ, прогонꙗахомь, прогонѣахомь, прогонаахомь, прогонѣхомь, прогонꙗхомь, прогонѧахомь, прогонѧхомь, прогонꙗахом, прогонѣахом, прогонаахом, прогонѣхом, прогонꙗхом, прогонѧахом, прогонѧхомпрогонꙗашете, прогонѣашете, прогонаашете, прогонѣшете, прогонꙗшете, прогонꙗасте, прогонѣасте, прогонаасте, прогонѣсте, прогонꙗсте, прогонѧасте, прогонѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прогонꙗахѫ, прогонѣахѫ, прогонаахѫ, прогонѣхѫ, прогонꙗхѫ, прогонꙗахѹ, прогонѣахѹ, прогонаахѹ, прогонѣхѹ, прогонꙗхѹ, прогонѧахѹ, прогонѧхѹпрогонꙗаховѣ, прогонѣаховѣ, прогонааховѣ, прогонѣховѣ, прогонꙗховѣ, прогонѧаховѣ, прогонѧховѣпрогонꙗашета, прогонѣашета, прогонаашета, прогонѣшета, прогонꙗшета, прогонꙗаста, прогонѣаста, прогонааста, прогонѣста, прогонꙗста, прогонѧаста, прогонѧстапрогонꙗашете, прогонѣашете, прогонаашете, прогонѣшете, прогонꙗшете, прогонꙗасте, прогонѣасте, прогонаасте, прогонѣсте, прогонꙗсте, прогонѧасте, прогонѧсте
прогонт -прогонѭ -прогонш несв Прогонвам, изпъждам, изгонвам дѹс лѫкавьн прогонм бꙑваѭтъ. ꙁемьнї на небеса вьсходꙙтъ. сѫшт вь адѣ свобожден бꙑваѭтъ отъ ѫꙁъ дꙗвол҄ь С 479.21 толко бо даръ дастъ сꙙ мѹ. ꙗкоже мѹ словомъ въскорѣ прогонт нестꙑѧ дхꙑ С 531.24 побѣднкъ бо кръстъ. дноѭ ѹбо подрѫженъ. прсно же бѣсꙑ прогонꙙ С 428.1—2  тѹ мъ сътѫжат.  ї своѧ ꙁемьѧ прогонт ѧ. же побѣжден от н҄его мꙿноголнѣ.  не могѫште протвт сꙙ. протвѫ одръжꙙшт го слѣ С 566.28 Образно. ѡ болѣꙁн дш корен нераꙁормо. вѣрѣ ѹтелю. благоьстю съмотрен. ѡ болѣꙁн огн҄ дѹше прогонꙙшт.  потꙑ кръштенꙗ росꙙшт С 313.13—14 бѣжмъ кꙑенꙗ  славꙑ. мже стнꙑ постжен прогонмо стъ С 340.13— 14 вдꙙ себе отъ многꙑ благꙑѧ дѣтѣл мѫжа  правьднааго жтꙗ на мноꙁѣ прогонма. въста на н҄ь С 514.21—22 прогонт недѫгꙑ Изцелявам, лекувам, давам изцеление есе мѫжь вьстокъ мꙙ го. днѣмъ словомъ отъгонꙙ страст. дноѭ бесѣдоѭ прогонꙙ недѫгꙑ. же бꙑстъ мѫжь пророкъ сльнъ дѣломъ  словомъ С 476.12 Изч С Гр διώκω φυγαδεύω ἀποσοβέω τροπόομαι [вар. τρέπω] Нвб прогоня, прогонвам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА