Исторически речник
похвалт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
похвалтпохвалѭ, похвалѧ, похвалюпохвалшпохвалтъ, похвалть, похвалтпохвалмъ, похвалмь, похвалм, похвалмопохвалте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
похвалѧтъ, похвалѧть, похвалѧтпохвалвѣпохвалтапохвалтепохвалпохвал
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
похвалмъ, похвалмь, похвалмпохвалтепохвалвѣпохвалтапохвалхъ, похвалхь, похвалхпохвал
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
похвалпохвалхомъ, похвалхомь, похвалхом, похвалхмꙑпохвалстепохвалшѧ, похвалшѫ, похвалша, похвалше, похвалхѫпохвалховѣпохвалста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
похвалстепохвалꙗахъ, похвалѣахъ, похвалаахъ, похвалѣхъ, похвалꙗхъ, похвалѧахъ, похвалѧхъ, похвалꙗахь, похвалѣахь, похвалаахь, похвалѣхь, похвалꙗхь, похвалѧахь, похвалѧхь, похвалꙗах, похвалѣах, похвалаах, похвалѣх, похвалꙗх, похвалѧах, похвалѧхпохвалꙗаше, похвалѣаше, похвалааше, похвалѣше, похвалꙗше, похвалѧаше, похвалѧшепохвалꙗаше, похвалѣаше, похвалааше, похвалѣше, похвалꙗше, похвалѧаше, похвалѧшепохвалꙗахомъ, похвалѣахомъ, похвалаахомъ, похвалѣхомъ, похвалꙗхомъ, похвалѧахомъ, похвалѧхомъ, похвалꙗахомь, похвалѣахомь, похвалаахомь, похвалѣхомь, похвалꙗхомь, похвалѧахомь, похвалѧхомь, похвалꙗахом, похвалѣахом, похвалаахом, похвалѣхом, похвалꙗхом, похвалѧахом, похвалѧхомпохвалꙗашете, похвалѣашете, похвалаашете, похвалѣшете, похвалꙗшете, похвалꙗасте, похвалѣасте, похвалаасте, похвалѣсте, похвалꙗсте, похвалѧасте, похвалѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
похвалꙗахѫ, похвалѣахѫ, похвалаахѫ, похвалѣхѫ, похвалꙗхѫ, похвалꙗахѹ, похвалѣахѹ, похвалаахѹ, похвалѣхѹ, похвалꙗхѹ, похвалѧахѹ, похвалѧхѹпохвалꙗаховѣ, похвалѣаховѣ, похвалааховѣ, похвалѣховѣ, похвалꙗховѣ, похвалѧаховѣ, похвалѧховѣпохвалꙗашета, похвалѣашета, похвалаашета, похвалѣшета, похвалꙗшета, похвалꙗаста, похвалѣаста, похвалааста, похвалѣста, похвалꙗста, похвалѧаста, похвалѧстапохвалꙗашете, похвалѣашете, похвалаашете, похвалѣшете, похвалꙗшете, похвалꙗасте, похвалѣасте, похвалаасте, похвалѣсте, похвалꙗсте, похвалѧасте, похвалѧсте
похвалт -похвалѭ -похвалш св 1. Похваля, възхваля, прославя, възвеличая цръ же вьꙁвеселітъ сѩ о бѕѣ похвалітъ сѩ вьсѣкъ клънꙑї сѩ імъ СП 62.12 о бѕѣ похвалѫ глъ. о гі похвалѭ слово СП 55.11 ѹстьнѣ мо похваліте тѩ СП 62.4 хваліте гѣ вьс ѩꙁці. похвалте ї вьс люде СП 116. 1 ко ѹбо слово додетъ достоно хъ похвалт С 82.25 съмѣренꙑ же отъць по стнѣ. несоже оть вдѣнꙑхъ съповѣдавъ танѣ же благааго бога похвал С 276.7 Похваля, изтъкна достойнство или заслуги. похвал гь конома М Лк 16.8 З 2. Благодаря, отправя благодарност прімъ хлѣбъ  рꙑбѫ. похваль прѣлом  дастъ ѹенкомъ СК Мт 15.36 Срв. СЕ46b 7 ѹмꙑвъ ногꙑ ѹенкомъ свомъ. похвал ба. ꙇ шедъ на горѫ елеонъскѫѭ СЕ 46b 23 не похвалѧ ἀγνώμων Неблагодарен не бѫдѣмъ ѹбо не похвалꙙште такого благодѣтелꙗ С 494.14 пае похвал҄енъ ἐπαινετώτερος В по–голяма степен похвален похвальна ѹбо стъ твоꙗ любꙑ. нъ пае похвал҄ено дѹш тво дръꙁновен С 456.16 похвалт сѧ М З СК СП СЕ С Гр ἐπαινέω αἰνέω ἀνυμνέω εὐχαριστέω ὑμνέω похваліт Нвб похваля [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР