Исторически речник
подобт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
подобт сѧподоблѭ, подоблѧ, подобѧ, подобьѭ, подоблюподобшподобтъ, подобть, подобтподобмъ, подобмь, подобм, подобмоподобте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
подобѧтъ, подобѧть, подобѧтподобвѣподобтаподобтеподобподоб
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
подобмъ, подобмь, подобмподобтеподобвѣподобтаподобхъ, подобхь, подобхподоб
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
подобподобхомъ, подобхомь, подобхом, подобхмꙑподобстеподобшѧ, подобшѫ, подобша, подобше, подобхѫподобховѣподобста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
подобстеподоблѣахъ, подоблѣхъ, подобѣхъ, подоблѣахь, подоблѣхь, подобѣхь, подоблѣах, подоблѣх, подобѣхподоблѣаше, подоблѣше, подобѣшеподоблѣаше, подоблѣше, подобѣшеподоблѣахомъ, подоблѣхомъ, подобѣхомъ, подоблѣахомь, подоблѣхомь, подобѣхомь, подоблѣахом, подоблѣхом, подобѣхомподоблѣашете, подоблѣшете, подобѣшете, подоблѣасте, подоблѣсте, подобѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
подоблѣахѫ, подоблѣхѫ, подобѣхѫ, подоблѣахѹ, подоблѣхѹ, подобѣхѹподоблѣаховѣ, подоблѣховѣ, подобѣховѣподоблѣашета, подоблѣшета, подобѣшета, подоблѣаста, подоблѣста, подобѣстаподоблѣашете, подоблѣшете, подобѣшете, подоблѣасте, подоблѣсте, подобѣсте
подобт сѧ -подоблѭ сѧ -подобш сѧ несв 1. Приличам, имам същите особености като някого или нещо, съответствам горе вамъ кьнжьнц ... ѣко подобте сѧ гробомъ повапьненомъ М Мт 23.27 ЗI вꙑстнѫ отъ нхъ ес. ꙇбо галлѣаннъ ес. ꙇ бесѣда твоѣ подобтъ сѧ М Мк 14.70 З всакъ кънжънкъ ... подобтъ с лкѹ домовтѹ СК Мт 13.52 подобітъ сѩ гю въ снхъ бжіхъ СП 88.7 пробрꙙштеш ѧꙁꙑкъ подобꙙштъ сꙙ томѹ С 380.11 наѹ дѫшѫ (!) тварат т ѹста ѹстомъ хрстосовамъ (!) подобꙙшта сꙙ С 381.26 2. Уподобявам се, приемам същия вид като някого или нещо прѣтварѣше сꙙ овогда тѹромъ бꙑвъ. овогда же крлатамъ пꙿтцамъ подобꙙ сꙙ С 7.25 подобтъ сѧ добрѣ дѣтѣл ꙁълоба Х IIАа 11 Следвам, подражавам на някого. не подобте сѧ ѹбо мъ М Мт 6.8 З А СК помнте гѹмен вашѧ ... хже въꙁраѫще на сконъане жвотѹ. подобт сѧ вѣрѡѫ Е 33б 10—11 подобітъ сѧ і сімъ слънъце К 10а 1 Изч М З А СК Е СП СЕ К С Х Гр ἀφομοιόομαι εἴκω μιμέομαι ὁμοιόομαι ὁμοιάζω παρομοιάζω ὅμοιός εἰμι ἁμιλλάομαι подобіт сѧ Нвб Срв уподобя [се], уподобявам [се]