Исторически речник
прлѣпт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
прлѣпт сѧпрлѣплѭ, прлѣплѧ, прлѣпѧ, прлѣпьѭ, прлѣплюпрлѣпшпрлѣптъ, прлѣпть, прлѣптпрлѣпмъ, прлѣпмь, прлѣпм, прлѣпмопрлѣпте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
прлѣпѧтъпрлѣпвѣпрлѣптапрлѣптепрлѣппрлѣп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
прлѣпмъ, прлѣпмь, прлѣпмпрлѣптепрлѣпвѣпрлѣптапрлѣпхъ, прлѣпхь, прлѣпхпрлѣп
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
прлѣппрлѣпхомъ, прлѣпхомь, прлѣпхом, прлѣпхмꙑпрлѣпстепрлѣпшѧ, прлѣпшѫ, прлѣпша, прлѣпше, прлѣпхѫпрлѣпховѣпрлѣпста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
прлѣпстепрлѣплѣахъ, прлѣплѣхъ, прлѣплѧхъ, прлѣплѣахь, прлѣплѣхь, прлѣплѧхь, прлѣплѣах, прлѣплѣх, прлѣплѧхпрлѣплѣаше, прлѣплѣше, прлѣплѧшепрлѣплѣаше, прлѣплѣше, прлѣплѧшепрлѣплѣахомъ, прлѣплѣхомъ, прлѣплѧхомъ, прлѣплѣахомь, прлѣплѣхомь, прлѣплѧхомь, прлѣплѣахом, прлѣплѣхом, прлѣплѧхомпрлѣплѣашете, прлѣплѣшете, прлѣплѣасте, прлѣплѣсте, прлѣплѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
прлѣплѣахѫ, прлѣплѣхѫ, прлѣплѣахѹ, прлѣплѣхѹ, прлѣплѧхѹпрлѣплѣаховѣ, прлѣплѣховѣ, прлѣплѧховѣпрлѣплѣашете, прлѣплѣшете, прлѣплѣасте, прлѣплѣсте, прлѣплѧстепрлѣплѣашете, прлѣплѣшете, прлѣплѣасте, прлѣплѣсте, прлѣплѧсте
прлѣпт сѧ -прлѣплѭ сѧ -прлѣпш сѧ св 1. Привържа се към някого, предан съм някому [прен.] оставтъ лкъ отца своего  матерь своѭ. ꙇ прлѣптъ сѧ женѣ свое М Мт 19.5 ЗI, А. Срв. Мк 10.7 М З 2. Настаня се да живея и да работя при някого [прен.]  шедъ прлѣп сѧ едномъ отъ жтелъ тоѩ странꙑ М Лк 15.15 З А СК 3. Присъединя се, приближа се духовно до нещо [прен.] прілѣпіхъ сѩ съвѣдѣнїхъ твоїхъ гі СП 118.31 Изч М З А СК СП Гр κολλάομαι προσκολλάομαι прілѣпіт сѩ Вж. при прльпнѫт Нвб