Исторически речник
плодоносьствоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
плодоносьствоватплодоносьствѹѭ, плодоносьствѹѫ, плодоносьствѹѧ, плодоносьствѹюплодоносьствѹш, плодоносьствѹеш, плодоносьствѹѹшплодоносьствѹтъ, плодоносьствѹетъ, плодоносьствѹѹтъ, плодоносьствѹть, плодоносьствѹеть, плодоносьствѹѹть, плодоносьствѹт, плодоносьствѹет, плодоносьствѹѹтплодоносьствѹмъ, плодоносьствѹемъ, плодоносьствѹѹмъ, плодоносьствѹмь, плодоносьствѹемь, плодоносьствѹѹмь, плодоносьствѹм, плодоносьствѹем, плодоносьствѹѹм, плодоносьствѹмо, плодоносьствѹемо, плодоносьствѹѹмоплодоносьствѹте, плодоносьствѹете, плодоносьствѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
плодоносьствѹѭтъ, плодоносьствѹѫтъ, плодоносьствѹѧтъ, плодоносьствѹютъ, плодоносьствѹѭть, плодоносьствѹѫть, плодоносьствѹѧть, плодоносьствѹють, плодоносьствѹѭт, плодоносьствѹѫт, плодоносьствѹѧт, плодоносьствѹютплодоносьствѹвѣ, плодоносьствѹевѣ, плодоносьствѹѹвѣплодоносьствѹта, плодоносьствѹета, плодоносьствѹѹтаплодоносьствѹте, плодоносьствѹете, плодоносьствѹѹтеплодоносьствѹплодоносьствѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
плодоносьствѹмъ, плодоносьствѹмь, плодоносьствѹмплодоносьствѹтеплодоносьствѹвѣплодоносьствѹтаплодоносьствовахъ, плодоносьствовахь, плодоносьствовахплодоносьствова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
плодоносьствоваплодоносьствовахомъ, плодоносьствовахомь, плодоносьствовахом, плодоносьствовахомꙑплодоносьствовастеплодоносьствовашѧ, плодоносьствовашѫ, плодоносьствоваша, плодоносьствоваше, плодоносьствовахѫплодоносьствоваховѣплодоносьствоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
плодоносьствовастеплодоносьствоваахъ, плодоносьствовахъ, плодоносьствоваахь, плодоносьствовахь, плодоносьствоваах, плодоносьствовахплодоносьствовааше, плодоносьствовашеплодоносьствовааше, плодоносьствовашеплодоносьствоваахомъ, плодоносьствовахомъ, плодоносьствоваахомь, плодоносьствовахомь, плодоносьствоваахом, плодоносьствовахомплодоносьствоваашете, плодоносьствовашете, плодоносьствоваасте, плодоносьствовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
плодоносьствоваахѫ, плодоносьствовахѫ, плодоносьствоваахѹ, плодоносьствовахѹплодоносьствовааховѣ, плодоносьствоваховѣплодоносьствоваашета, плодоносьствовашета, плодоносьствовааста, плодоносьствовастаплодоносьствоваашете, плодоносьствовашете, плодоносьствоваасте, плодоносьствовасте
плодоносьствоват -плодоносьствѹѭ -плодоносьствѹш несв Давам, раждам плодове  божьствънꙑм напаꙗѧ пт. плодоносъствоват подобьно ꙁьванꙗ. сьсѫждааше С 280.4 Изч С Калка от гр καρποφορέω плодоносъствоват Нвб плодонося книж остар ОА РБЕ