Исторически речник
покорт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
покорт сѧпокорѭ, покорѧ, покорюпокоршпокортъ, покорть, покортпокормъ, покормь, покорм, покормопокорте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
покорѧтъ, покорѧть, покорѧтпокорвѣпокортапокортепокорпокор
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
покормъ, покормь, покормпокортепокорвѣпокортапокорхъ, покорхь, покорхпокор
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
покорпокорхомъ, покорхомь, покорхом, покорхмꙑпокорстепокоршѧ, покоршѫ, покорша, покорше, покорхѫпокорховѣпокорста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
покорстепокорꙗахъ, покорѣахъ, покораахъ, покорѣхъ, покорꙗхъ, покорѧахъ, покорѧхъ, покорꙗахь, покорѣахь, покораахь, покорѣхь, покорꙗхь, покорѧахь, покорѧхь, покорꙗах, покорѣах, покораах, покорѣх, покорꙗх, покорѧах, покорѧхпокорꙗаше, покорѣаше, покорааше, покорѣше, покорꙗше, покорѧаше, покорѧшепокорꙗаше, покорѣаше, покорааше, покорѣше, покорꙗше, покорѧаше, покорѧшепокорꙗахомъ, покорѣахомъ, покораахомъ, покорѣхомъ, покорꙗхомъ, покорѧахомъ, покорѧхомъ, покорꙗахомь, покорѣахомь, покораахомь, покорѣхомь, покорꙗхомь, покорѧахомь, покорѧхомь, покорꙗахом, покорѣахом, покораахом, покорѣхом, покорꙗхом, покорѧахом, покорѧхомпокорꙗашете, покорѣашете, покораашете, покорѣшете, покорꙗшете, покорꙗасте, покорѣасте, покораасте, покорѣсте, покорꙗсте, покорѧасте, покорѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
покорꙗахѫ, покорѣахѫ, покораахѫ, покорѣхѫ, покорꙗхѫ, покорꙗахѹ, покорѣахѹ, покораахѹ, покорѣхѹ, покорꙗхѹ, покорѧахѹ, покорѧхѹпокорꙗаховѣ, покорѣаховѣ, покорааховѣ, покорѣховѣ, покорꙗховѣ, покорѧаховѣ, покорѧховѣпокорꙗашета, покорѣашета, покораашета, покорѣшета, покорꙗшета, покорꙗаста, покорѣаста, покорааста, покорѣста, покорꙗста, покорѧаста, покорѧстапокорꙗашете, покорѣашете, покораашете, покорѣшете, покорꙗшете, покорꙗасте, покорѣасте, покораасте, покорѣсте, покорꙗсте, покорѧасте, покорѧсте
покорт сѧ -покорѭ сѧ -покорш сѧ св Примиря се с волята, с властта на някого; покоря се, подчиня се мнѣ іноплеменьніці покоршѩ сѩ СП 59.10 Срв. СП107.10 покорсте л сꙙ понѣ нꙑн҄ѣ С 33.20 покор м сꙙ ловѣе.  оставъ сꙙ крьстꙗньства съ нам дꙿнако бѫд С 60.25 покор м сꙙ.  дꙿноѹменъ м бѫд С 65.11 аште л ѹбо покорш м сꙙ бѫдеш ьстенъ въ полатѣ мо С 65.13—14 покорте сꙙ вькѹпѣ црѹ ꙁаконѹ.  жьрѣте богомъ С 69.22—23 нѣс л ште покорлъ сꙙ жрьт богомъ С 149.23 аште л робъ с. съ страхомъ с господнѹ покор сꙙ С 328.15 нкакоже покорѣахѫ сꙙ С 30.14 не покорт сѧ ἀπειϑέω, οὐ πείϑομαι Не се примиря, покоря, подчиня прокъ же хъ днае не покорꙙште сꙙ. по дꙗволовѣ слѣ.  тꙙжько с сътворвъше о съкрѹшенї кѹмра свого С 35.18—19 повелѣ въдат сꙙ мѹ  сь н҄мъ бꙑт. л не покорвъше сꙙ осѫжденомъ бꙑт на сьмрьть С 58.20 дно ꙁволте л отъврѣшт сꙙ ха  съ нам веселт сꙙ. лі не покорꙙште сꙙ меемъ дьнесь съконꙿат сꙙ С 59.17 аште цѣсарѹ твомѹ ѹстꙙштѹ мене не покорхь сꙙ. како мі сꙙ стъ тебѣ покорт С 61.19 дꙿно отъ двою прѣдълежтъ вамъ. л жъръше богомъ вь санꙑ  вь ьст достономъ бꙑт. л не покорвъше сꙙ отъѧт жвота  вонъство С 70.4 СП С Гр ὑποτάσσομαι πείϑομαι πειϑαρχέω Вж. при покорт Нвб