Исторически речник
пот  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
потпоѭ, поьѭ, поѫ, поьѫ, поѧ, поьѧ, пою, поьюпош, поьш, поешпотъ, поьтъ, поетъ, поть, поьть, поеть, пот, поьт, поетпомъ, поьмъ, поемъ, помь, поьмь, поемь, пом, поьм, поем, помо, поьмо, поемопоте, поьте, поете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
поѭтъ, поьѭтъ, поѫтъ, поьѫтъ, поѧтъ, поьѧтъ, поютъ, поьютъ, поѭть, поьѭть, поѫть, поьѫть, поѧть, поьѧть, поють, поьютьповѣ, поьвѣ, поьевѣпота, поьта, поьетапоте, поьте, поьетепо, поьпо, поь
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
помъ, поьмъ, помь, поьмь, пом, поьмпоте, поьтеповѣ, поьвѣпота, поьтапохъ, похь, похпо
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
попохомъ, похомь, похом, похмꙑпостепошѧ, пошѫ, поша, поше, похѫпоховѣпоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
посте*поꙗахъ*поꙗаше*поꙗаше*поꙗахомъ*поꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*поꙗахѫ*поꙗаховѣ*поꙗашета*поꙗашете
пот -поѭ -пош св 1. Почина [си], отдъхна, отпочина прдѣте вꙑ сам въ пѹсто мѣсто едн. ꙇ поте мало М Мк 6.31 З поі ꙗждъ пі весел с СК Лк 12.19 къто дастъ мнѣ крілѣ ѣко голѫб.  полещѭ  поіѭ СП 54.7 ослаб мі да поіѭ СП 38.14 додошꙙ на село да поѭтъ мало С 18.4 съ пѫт сѫ пршьл поті С 38.12 повелѣ на мꙙкъцѣѣмъ семъ одрѣ пот м С 118.23 2. Прен. Почина, умра ловѣкъ бѣѣше.  по ꙗко нѹждъноѭ съмрьтьѭ С 136.10 въ лѣто ѕфд пѡⷱ҇ анⷣр еппⷭ҇ъ феѵр ꙃї ВН по рап (!) бож нвара масца. в. Л повꙑ κεκοιμημένος Починал, който е умрял многаа тѣлеса поівъшіхъ стъхъ въсташѧ А Мт 27.52 3. Прен. Основа се, опра се на нещо  аште бѫдетъ тѹ снъ мра. поетъ на немь мръ вашъ М Лк 10.6 прѣжде повъ προαναπαύσαμενος Починал по–рано, покойник поко ... вꙿсѧ дшѧ. прѣжде повъшѧѩ СЕ 65b 1 М З А СК СП СЕ С ВН КН Л Гр ἀναπαύομαι ἐπαναπαύομαι διαναπαύω καταπαύω ὑπνόω ἀναψύχω ἀποσκιάζω ἀνάπαυσις поіт поті пѡт Вж. при поват Нвб