Исторически речник
подъмат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
подъматподъмлѭ, подъмаѭ, подъмаѫ, подъмлѧ, подъмаѧ, подъмлю, подъмаю, подъемлѭ, подъемлѧ, подъемлюподъмлеш, подъмаш, подъмаеш, подъмааш, подъемлешподъмлетъ, подъматъ, подъмаетъ, подъмаатъ, подъмлеть, подъмать, подъмаеть, подъмаать, подъмлет, подъмат, подъмает, подъмаат, подъемлетъ, подъемлеть, подъемлетподъмлемъ, подъмамъ, подъмаемъ, подъмаамъ, подъмлемь, подъмамь, подъмаемь, подъмаамь, подъмлем, подъмам, подъмаем, подъмаам, подъмлемо, подъмамо, подъмаемо, подъмаамо, подъемлемъ, подъемлемь, подъемлем, подъемлемоподъмлете, подъмате, подъмаете, подъмаате, подъемлете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
подъмлѭтъ, подъмаѭтъ, подъмаѫтъ, подъмлѧтъ, подъмаѧтъ, подъмлютъ, подъмаютъ, подъмлѭть, подъмаѭть, подъмаѫть, подъмлѧть, подъмаѧть, подъмлють, подъмають, подъмлѭт, подъмаѭт, подъмаѫт, подъмлѧт, подъмаѧт, подъмлют, подъмают, подъемлѭтъ, подъемлѧтъ, подъемлютъ, подъемлѭть, подъемлѧть, подъемлють, подъемлѭт, подъемлѧт, подъемлютподъмлевѣ, подъмавѣ, подъмаевѣ, подъмаавѣ, подъемлевѣподъмлета, подъмата, подъмаета, подъмаата, подъемлевѣподъмлете, подъмате, подъмаете, подъмаате, подъемлетеподъмл, подъма, подъемлподъмл, подъма, подъемл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
подъмлмъ, подъмлѣмъ, подъмлꙗмъ, подъмамъ, подъмлмь, подъмлѣмь, подъмлꙗмь, подъмамь, подъмлм, подъмлѣм, подъмлꙗм, подъмам, подъемлмъ, подъемлѣмъ, подъемлꙗмъ, подъемлмь, подъемлѣмь, подъемлꙗмь, подъемлм, подъемлѣм, подъемлꙗмподъмлте, подъмлѣте, подъмлꙗте, подъмате, подъемлте, подъемлѣте, подъемлꙗтеподъмлвѣ, подъмлѣвѣ, подъмлꙗвѣ, подъмавѣ, подъемлвѣ, подъемлѣвѣ, подъемлꙗвѣподъмлта, подъмлѣта, подъмлꙗта, подъмата, подъемлта, подъемлѣта, подъемлꙗтаподъмахъ, подъмахь, подъмахподъма
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
подъмаподъмахомъ, подъмахомь, подъмахом, подъмахмꙑподъмастеподъмашѧ, подъмашѫ, подъмаша, подъмаше, подъмахѫподъмаховѣподъмаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
подъмастеподъмаахъ, подъмахъ, подъмьꙗхъ, подъмаахь, подъмахь, подъмьꙗхь, подъмаах, подъмах, подъмьꙗх, подъемьꙗхъ, подъемьꙗхь, подъемьꙗхподъмааше, подъмаше, подъмьꙗше, подъемьꙗшеподъмааше, подъмаше, подъмьꙗше, подъемьꙗшеподъмаахомъ, подъмахомъ, подъмьꙗхомъ, подъмаахомь, подъмахомь, подъмьꙗхомь, подъмаахоъ, подъмахом, подъмьꙗхом, подъемьꙗхомъ, подъемьꙗхомь, подъемьꙗхомподъмаашете, подъмашете, подъмьꙗшете, подъмаасте, подъмасте, подъмьꙗсте, подъемьꙗшете, подъемьꙗсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
подъмаахѫ, подъмахѫ, подъмьꙗхѫ, подъмаахѹ, подъмахѹ, подъмьꙗхѹ, подъемьꙗхѫ, подъемьꙗхѹподъмааховѣ, подъмаховѣ, подъмьꙗховѣ, подъемьꙗховѣподъмаашета, подъмашета, подъмьꙗшета, подъмааста, подъмаста, подъмьꙗста, подъемьꙗшета, подъемьꙗстаподъмаашете, подъмашете, подъмьꙗшете, подъмаасте, подъмасте, подъмьꙗсте, подъемьꙗшете, подъемьꙗсте
подъмат -подъмлѭ -подъмл҄еш несв 1. Приемам, получавам, поемам бже ... цѣл рѫцѣ его. отъ одръжѧѩ болѣꙁн. да радостѭ радѹетъ сѧ. подъемⷧѧ ма. прѣстое тѣло твое СЕ 31а 13 подъмлѧ м ед a) ὁ δεχόμενος, ἀνάδοχος [вар. διάδοχος] Приемащият косите при обреда подстригване на дете а подъемѭⷧ҇щюмѹ. дажд ꙇ томѹ благословене СЕ 7а 18 блгв кѹпъно съ подъемⷧѭщмь власꙑ его СЕ 7b 22—23 b) Приемащият косите при обреда подстригване на монах; духовен отец прведѫтъ гѹмена.  поⷣ҇емл҄ѭщааⷢ҇ влаⷭ҇. хотѧщааⷢ҇ сѧ пострѣщ СЕ 82а 4 Срв. СЕ83а 7 глеⷮ҇ ерѣ поⷣ҇емлѭщюмѹ влаⷭ҇ СЕ 83а 13 2. Прен. Подкрепям, давам сила, правя да стане силен гь подъемлетъ  рѫкѫ его СП 36.24 3. Прен. Нося, вземам върху себе си, нагърбвам се с нещо тꙑ повелѣ вь себѣ мѣсто. црквънꙑмъ свѧⷳ҇нкомъ. подъмат тѧготꙑ нашѧ СЕ 67b 17 4. Прен. Излагам се, подлагам се [на опасност, риск и под.] гда же ѹ҄же повѣдано бꙑстъ. беꙁбожьно оно  неьство повѣдан. не нарцат ха. аште л то бѣдꙑ подъмат С 85.8 СП СЕ С Гр ἀντιστηρίζω ἐκδέχομαι подъмат Нвб подемам, подема ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ подемна ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ подимам остар диал ДА